Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

ANBI registratie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

Welke voordelen biedt een ANBI registratie u?:

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook: Giften

 

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe is sinds 01-08-2008 geregistreerd als ANBI .

U kunt onze ANBI registratie vinden op de site van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam   Stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ)
RSIN/fiscaal nummer   814279004
Contactgegevens   N. Roelse (Secretaris), Loggerhof 183, 1034 CG Amsterdam
Bestuurssamenstelling   Klik hier voor de samenstelling van het bestuur

 

Doelstelling

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001.

Haar doelstelling is het werven van fondsen voor het King George VI Rehabilitation and Learning Centre (KGVI centrum) in Bulawayo, Zimbabwe. JKZ bemiddelde vroeger ook tussen Nederlandse vrijwilligers en het centrum.

Dit centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een niet-gouvernementele organisatie. Het centrum krijgt weinig overheidssteun en is daarom vooral afhankelijk van giften, in geld en goederen.

Het bestuur van JKZ organiseert allerlei activiteiten om fondsen te werven en JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en ontwikkelingsfondsen.

Onze inspiratie zijn de kinderen van KGVI. 'Jabulani' vat in één woord samen wat zij uitstralen: blijdschap. Jabulani is een woord uit het Ndebele, de taal die men spreekt in het westen van Zimbabwe, waar Bulawayo ligt. Jabulani betekent 'blijdschap' of 'vreugde'.

Toen wij JKZ oprichtten vonden wij dit een zeer toepasselijk woord, want de sfeer van vreugde en blijdschap in het centrum raakt iedereen die het bezoekt. Deze sfeer heerst er dankzij de opgewektheid en hoop van zowel de kinderen als het personeel. Dit ondanks alle problemen waarmee zij dagelijks te maken krijgen.


Vrijwilligers

Een van onze doelstellingen is ook het bemiddelen van vrijwilligers die in het centrum willen werken of stage lopen. Dit omdat we er vanuit gaan dat kennis brengen naar het centrum en ervaring meegeven aan de vrijwilligers een symbiose is waar iedereen beter van wordt. Helaas is het op dit moment voor het KGVI centrum niet mogelijk om vrijwilligers te registreren of een visum voor ze aan te vragen.
Zolang de situatie in Zimbabwe hieromtrent zo moeilijk blijft, zal dit helaas de situatie zijn. We houden het in de gaten en mocht er verbetering optreden dan pakken we dit deel van ons werk weer op.


Bestuur en organisatie

De samenstelling van het bestuur van JKZ is in 2019 niet veranderd. Ons bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, die dit werk uiteraard volledig onbezoldigd doen. De meeste leden van het bestuur hebben in het verleden vrijwilligerswerk gedaan in het KGVI centrum in Bulawayo.

Het bestuur
• Cornelius Hacking (voorzitter)
• Caroline Spoor (penningmeester)
• Nelleke Roelse (secretaris)
• Eunike Spierings
• Maaike Fransen

Marco Ruis hield in 2019 wederom onze website bij, veel dank daarvoor.

 

De Raad van Advies

Nog steeds wordt het bestuur bijgestaan door een Raad van Advies die minimaal een keer per jaar vergadert en doorlopend adviezen geeft. De Raad van Advies bestaat in 2019 uit: Hilda van der Stok, Ton Bontekoe, Esther van der Steeg en Willemijn van Breda.
Alle leden van de Raad van Advies doen hun werk voor de stichting JKZ ook onbezoldigd.

 

Beleidsplan

Klik hier voor het bekijken van de jaarplannen.

Van 2022-2023 blijven wij KGVI centrum ondersteunen met allerlei akties, groot of klein.

De fondsenwerving vindt plaats via de website en via contacten die de leden van het bestuur hebben met een breed scala van bedrijven, particuliere donateurs, kerken, scholen en andere instellingen, stichtingen of ontwikkelingsfondsen.   De giften worden ontvangen via de doneermodule op de website of direct naar  de bankrekening van JKZ overgemaakt. Tevens kan er gedoneerd worden via Doelshop en Youbedo; dat zijn online shops waarbij er van iedere aankoop een klein bedrag naar JKZ  gaat zonder extra kosten voor de koper; kijk op:

 

Op uitnodiging geeft de stichting voorlichting of themabijeenkomsten over het King George VI centrum op scholen of bij andere instanties. Onze stichting ondersteunt, dankzij de ontvangen donaties, meestal de algemene kosten van het KGVI centrum. Het KGVI centrum beslist dan ook zelf over de besteding van dit “vrij besteedbaar” geld van JKZ. Vaak worden deze fondsen besteed aan medicatie, voeding, onderhoud, transport en andere lopende kosten die het KGVI centrum heeft.

JKZ steunt soms ook, op verzoek van en dus in overleg met KGVI, specifieke projecten. 3x per jaar ontvangen wij een nieuwsbrief van het King George VI centrum, waarin KGVI ons informeert over de activiteiten van het afgelopen schoolkwartier, de plannen voor de toekomst en ook vaak een schets van de situatie in het land: Zimbabwe. Dit is belangrijk voor ons omdat de politieke en economische ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor het centrum en uiteraard ook voor (de toekomst van) de kinderen.  

Gerealiseerde projecten worden jaarlijks in het jaarverslag opgenomen.  

 

Basisvermogen

De stichting had ooit een startkapitaal van 363 Euro en geen basisvermogen. Alle giften worden jaarlijks overgemaakt naar het KGVI centrum, vrij te besteden of op projectbasis. De kosten van de stichting JKZ (o.a. bankkosten) worden ieder jaar weer onder de 2% van het totaal gedoneerde bedrag gehouden. Afhankelijk van hoogte van de donaties wordt er meestal ieder kwartaal een bedrag overgemaakt aan het centrum.  

De stichting bestaat helemaal uit vrijwilligers. Er worden geen beloningen toegekend aan bestuursleden, noch aan de raad van advies. Ook alle gemaakte kosten voor reizen (voor deelname aan vergaderingen bijvoorbeeld) worden door de bestuursleden zelf betaald.

 

Financiële verantwoording:

Klik hier om financiële jaarverslagen te bekijken.

 

Het is mogelijk om donateur te worden. U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL71RABO0384227708 van de Stichting Jabulani Kids Zimbabwe.

 

Ga naar navigatiea>