Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

ANBI registratie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

Welke voordelen biedt een ANBI registratie u?:

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook: Giften

 

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe is sinds 01-08-2008 geregistreerd als ANBI .

U kunt onze ANBI registratie vinden op de site van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam   Stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ)
RSIN/fiscaal nummer   814279004
Contactgegevens   N. Roelse (Secretaris), Loggerhof 183, 1034 CG Amsterdam
Bestuurssamenstelling   Klik hier voor de samenstelling van het bestuur

 

Doelstelling

Het doel van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe is het ondersteunen van het King George VI centrum in Bulawayo, Zimbabwe. Onze voornaamste activiteit is het werven van fondsen om het centrum financieel te ondersteunen. Wij ontvangen giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere fondsen.

 

Beleidsplan

Van 2019-2020 blijven wij KGVI centrum ondersteunen met allerlei akties, groot of klein.

De fondsenwerving vindt plaats via de website en via contacten die de leden van het bestuur hebben met een breed scala van bedrijven, particuliere donateurs, kerken, scholen en andere instellingen, stichtingen of ontwikkelingsfondsen.   De giften worden ontvangen via de doneermodule op de website of direct naar  de bankrekening van JKZ overgemaakt. Tevens kan er gedoneerd worden via Doelshop en Youbedo; dat zijn online shops waarbij er van iedere aankoop een klein bedrag naar JKZ  gaat zonder extra kosten voor de koper; kijk op:

 

Op uitnodiging geeft de stichting voorlichting of themabijeenkomsten over het King George VI centrum op scholen of bij andere instanties. Onze stichting ondersteunt, dankzij de ontvangen donaties, meestal de algemene kosten van het KGVI centrum. Het KGVI centrum beslist dan ook zelf over de besteding van dit “vrij besteedbaar” geld van JKZ. Vaak worden deze fondsen besteed aan medicatie, voeding, onderhoud, transport en andere lopende kosten die het KGVI centrum heeft.

JKZ steunt soms ook, op verzoek van en dus in overleg met KGVI, specifieke projecten. In samenspraak met het centrum zorgt de stichting er dan voor dat het gedoneerde bedrag ook daadwerkelijk wordt ingezet voor het door u gekozen project. De actuele (nog lopende of net afgeronde) projecten worden op de pagina Steun specifiek project getoond. Regelmatig roepen we onze donateurs via de website op om te donoren voor een specifiek project.  

3x per jaar ontvangen wij een nieuwsbrief van het King George VI centrum, waarin KGVI ons informeert over de activiteiten van het afgelopen schoolkwartier, de plannen voor de toekomst en ook vaak een schets van de situatie in het land: Zimbabwe. Dit is belangrijk voor ons omdat de politieke en economische ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor het centrum en uiteraard ook voor (de toekomst van) de kinderen.  

Gerealiseerde projecten worden jaarlijks in het jaarverslag opgenomen.  

 

Vrijwilligers

Een aantal jaren geleden zijn we gestopt met het bemiddelen tussen KGVI en potentiële vrijwilligers uit Nederland (een enkele keer ook uit andere Europese landen), die vroeger vaak een stage- of werkervarings-plaats vonden op de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van het centrum. Door de hoge kosten voor het officieel registreren van een vrijwilliger in Zimbabwe en voor het krijgen van een visum, is het op dit moment niet mogelijk om vrijwilligers op het centrum te laten werken; zij moeten namelijk alles zelf betalen, ook de reis, het centrum bood alleen kost en inwoning aan. Dit is niet alleen jammer voor het centrum, want de vrijwilligers boden verder gratis hun diensten aan voor 6 maanden of soms meer, ook het krijgen van “vers bloed” in het bestuur van JKZ is daardoor gestopt.

 

Wanneer de politieke situatie het weer mogelijk maakt om vrijwilligers op het centrum toe te laten zullen wij opnieuw vrijwilligers gaan werven.  

 

Basisvermogen

De stichting had ooit een startkapitaal van 363 Euro en geen basisvermogen. Alle giften worden jaarlijks overgemaakt naar het KGVI centrum, vrij te besteden of op projectbasis. De kosten van de stichting JKZ (o.a. bankkosten) worden ieder jaar weer onder de 2% van het totaal gedoneerde bedrag gehouden. Afhankelijk van hoogte van de donaties wordt er meestal ieder kwartaal een bedrag overgemaakt aan het centrum.  

De stichting bestaat helemaal uit vrijwilligers. Er worden geen beloningen toegekend aan bestuursleden, noch aan de raad van advies. Ook alle gemaakte kosten voor reizen (voor deelname aan vergaderingen bijvoorbeeld) worden door de bestuursleden zelf betaald.

 

Financiële verantwoording:

Klik hier om financiële jaarverslagen te bekijken.

 

Het is mogelijk om donateur te worden. U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL71RABO0384227708 van de Stichting Jabulani Kids Zimbabwe.

 

Ga naar navigatiea>