Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

Jaarverslag 2008

 

Dankzij alle giften was 2008 een succesvol jaar voor JKZ. Daarmee hebben we KGVI kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van zijn missie: het bieden van onderwijs, zorg en onderdak aan lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen.

 

Het bestuur van JKZ bedankt iedereen die het afgelopen jaar de kinderen en het centrum heeft gesteund. In dit jaarverslag kunt u lezen over JKZ, KGVI en over de activiteiten die zowel in Nederland als in Zimbabwe hebben plaatsgevonden. Daarnaast geeft het verslag de financiële verantwoording van JKZ over 2008.

 

In 2008 hebben we 54.127,92 euro binnengekregen. Een geweldig bedrag weer waar we het KGVI geweldig mee kunnen steunen.

 

Een bijzonder getal om te noemen waar we ook enorm trots op zijn is dat 98,4 % van al het geld dat we binnenkrijgen ook daadwerkelijk naar het KGVI centrum toegaat! We maken slechts 1,62% kosten. Een ongelofelijk laag percentage, alleen mogelijk door de inzet van iedereen op vrijwillige basis. Dank ook daarvoor!

 

Inleiding

2008 is voor Zimbabwe een turbulent jaar geweest, net als de voorafgaande jaren. In het voorjaar werden verkiezingen gehouden. De bevolking hoopte dat een goede uitslag tot het herstel van de economie zou leiden. Hoe anders pakte het uit. De verkiezingen eindigden in een impasse waardoor de situatie in Zimbabwe nog verder verslechterde.

Was het KGVI centrum in 2007 al bijna helemaal afhankelijk van giften, in 2008 was dat volledig het geval. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) luidde dan ook halverwege 2008 de noodklok om het KGVI centrum deze periode door te helpen. JKZ startte een actie om  20.000 euro extra op te halen voor de lopende kosten.

Ook dit jaar is het weer een enorme opgave gebleken om het personeel te behouden en om voor voldoende medicijnen en eten voor alle kinderen te zorgen.

Dankzij uw hulp kon JKZ het KGVI centrum wederom steunen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. KGVI heeft ook dit jaar weer de volledige bezetting in het centrum kunnen handhaven. Daarom hebben de kinderen zowel de zorg als de educatie gekregen die zo belangrijk voor ze is.

Elke dag betekent een uitdaging voor KGVI. Elke dag is JKZ nodig om het centrum te ondersteunen. Daarom blijft uw hulp nodig.

Het bestuur van JKZ bedankt iedereen die het afgelopen jaar de kinderen en het centrum heeft gesteund. In dit jaarverslag kunt u lezen over JKZ, het KGVI centrum en over de activiteiten die zowel in Nederland als in Zimbabwe hebben plaatsgevonden. Ook geeft het verslag de financiële verantwoording van JKZ over 2008.

Stichting Jabulanikids Zimbabwe

De stichting Jabuklani Kids Zimbabwe (JKZ) bestaat sinds november 2001. Haar doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI Rehabilitation and Learning Centre (KGVI) in Bulawayo, Zimbabwe.

Dit centrum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beperkingen is een niet-gouvernementele organisatie. Het centrum krijgt nauwelijks overheidssteun en is daarom vooral afhankelijk van giften.

Het bestuur van JKZ organiseert activiteiten om fondsen en vrijwilligers te werven. Daarmee steunt JKZ het KGVI centrum. JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en ontwikkelingsfondsen.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor het merendeel in het verleden vrijwilligerswerk hebben gedaan in het centrum.

Het afgelopen jaar is Marleen van de Brug toegetreden tot het bestuur van JKZ als algemeen bestuurslid. Sanne Simon heeft het bestuur in een aantal zaken ondersteund.

Het bestuur bestond eind 2008 uit:

 • Cor Hacking (voorzitter)
 • Hilda van der Stok (penningmeester, vice-voorzitter)
 • Eunike Spierings (secretaris)
 • Nelleke Roelse (algemeen bestuurslid)
 • Caroline Spoor (algemeen bestuurslid)
 • Maaike Fransen (algemeen bestuurslid)
 • Marleen van de Brug (algemeen bestuurslid)

In 2008 is bovendien een Raad van Advies opgericht. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en tevens een breed maatschappelijk netwerk aan te kunnen spreken ten dienste van JKZ. De Raad van Advies heeft twee keer per jaar overleg met het bestuur.

De Raad van Advies bestaat eind 2008 uit:

Rob Moerer (Pragmavision)
Ate Kalsbeek (Nature’s Pride)
Ton Bontekoe (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ)
Esther van der Steeg (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ)
Willemijn van Breda (Oud-bestuurslid en medeoprichter JKZ)

In 2009 neemt Harry Wels (Vrije Universiteit Amsterdam) zitting in de Raad van Advies.

Het bestuur is erg blij met de mogelijkheden die een Raad van Advies heeft voor JKZ en daarmee voor het KGVI centrum.

Activiteiten van Jabulani Kids Zimbabwe in 2008

Fondsenwerving

De eerste doelstelling van JKZ is fondsenwerving ter ondersteuning van het KGVI centrum. Vanwege de extreem moeilijke economische situatie in Zimbabwe is dit essentieel voor het voortbestaan van het centrum.

Hoewel we in 2007 dachten dat de situatie in Zimbabwe niet erger kon worden, is die in 2008 nog verder verslechterd, met een nog hogere inflatie en nog grotere tekorten aan basisbenodigdheden als voedsel en medicijnen. In december 2008 was de inflatie 50% per uur. Als gevolg van deze economische omstandigheden verlaat geschoold personeel massaal het land. Hierdoor ontstaat een groot tekort aan geschoolde krachten. De slechte economische omstandigheden veroorzaken een slechte gezondheidssituatie in Zimbabwe. De uitbraken van cholera uitbraken zijn hiervan het gevolg. Ook KGVI wordt hierdoor geraakt.

JKZ heeft zich ook in 2008 weer ingezet om KGVI door deze crisis heen te helpen en zij zal dat blijven doen.

JKZ heeft voor haar fondsenwerving in 2008 de volgende activiteiten georganiseerd. Vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door enthousiaste en betrokken vrijwilligers in Nederland:

 • Werving van nieuwe donateurs door verspreiding van de JKZ-folder, door mond-tot-mondreclame en via de website www.jabulanikids.nl.
 • JKZ heeft in juni en in december 2008 een nieuwsbrief verspreid onder haar donateurs en belangstellenden om hen over de activiteiten van JKZ en het KGVI centrum te informeren.
 • Vrienden, collega’s en familie van bestuursleden en vrijwilligers hebben diverse acties opgezet voor JKZ. Zo vroegen jarigen en pasgehuwden om een gift voor JKZ als cadeau.
 • Het Burgerweeshuis in Zutphen steunde JKZ met een bijdrage voor de wezen binnen het centrum  om hun een steuntje in de rug te geven.
 • Het Martha van Rijswijckfonds deed een bijdrage voor nieuwe kinderstoelen in de gemeenschappelijke ruimte van het centrum.
 • De Asch van Wijckschool uit Utrecht heeft een sponsorloop gehouden waarvan de opbrengsten aan JKZ zijn gedoneerd.
 • De Prins Florisschool uit Zoetermeer, de Werkschuit uit Zwolle, de Princes Wilhelminaschool uit Utrecht en de Smithoek school en de Marliaantjes uit den Ham en Marle hebben hun zendingsgeld aan JKZ gedoneerd.
 • Nature’s Pride BV heeft JKZ ondersteund met verschillende gulle giften. Daarnaast heeft een aantal medewerkers van Nature’s Pride aan het eind van het jaar hun openstaande vakantieuren gedoneerd aan JKZ.
 • Pragmavision BV, onze vaste sponsor, heeft JKZ dit jaar weer een vast bedrag gedoneerd. Bovendien ondersteunt Pragmavision JKZ met PR, communicatie en advies.
 • Active Line uit Hoevelaken heeft twee sportrolstoelen gedoneerd voor het centrum.
 • De Stichting Bijzondere Gezondheidszorg heeft aangegeven het Medical project te willen ondersteunen voor een periode van drie jaar.
 • Zokje.nl heeft JKZ uitgekozen als één van de doelen die ze ondersteunen. De foto’s van KGVI en het project zijn hier ook terug te vinden. (www.zokje.nl)
 • Stichting Nazorg ‘t Gooi en omstreken heeft een driejarig scholingsprogramma voor de revalidatiestaf van KGVI ondersteund. In dit scholingstraject zijn workshops, bezoeken aan andere centra en boeken en naslagwerken opgenomen. Door dit programma zal de staf nog beter in staat zijn de kinderen de benodigde revalidatie te bieden. Dit jaar is het tweede van het driejarige programma. De revalidatiestaf heeft begin dit jaar een mail gestuurd als dank voor alle training en de verbeterde zorg die ze kunnen bieden als gevolg hiervan.
 • In augustus luidde JKZ de noodklok: er was 20.000 euro nodig om KGVI in 2008 open te houden. We hebben van onze donateurs 19.168 euro ontvangen. We willen iedereen die gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken. De actie heeft het gewenste resultaat gehad: KGVI is 2008 door en heeft haar kinderen de zorg en onderwijs kunnen geven die ze nodig hadden.

We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan JKZ in 2008, vooral ook de vele particuliere donateurs die hierboven niet genoemd zijn.

 Werving van vrijwilligers

Het tweede doel van de stichting is het werven van vrijwilligers voor de
afdeling fysiotherapie, ergotherapie en logopedie van KGVI. JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrijwilligers. Daartoe hebben wij in 2008 vrijwilligersavonden georganiseerd voor geïnteresseerden.

Eind 2008 hebben leden van het bestuur een presentatie gegeven op de christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle aan studenten van de opleiding lichamelijke opvoeding en psychomotorische therapie. De presentatie was gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse stage. We hopen dat de contacten met Windesheim zal leiden tot een samenwerking tussen JKZ/KGVI centrum en het Windesheim, om het KGVI centrum als een regelmatige stageadres te maken. Ook hopen we dat door de bekendheid binnen deze school afgestudeerde van andere opleidingen (o.a. logopedie) geïnteresseerd raken om vrijwilligerswerk te gaan doen in het KGVI centrum.

Vanwege de nasleep van de verkiezingen in Zimbabwe, hebben in 2008 geen vrijwilligers via JKZ in het centrum gewerkt. Wel zijn er avonden georganiseerd en hopen we in 2009 weer een aantal vrijwilligers te werven voor het KGVI. Om dit mogelijk te maken zijn er in 2008 ook gesprekken gevoerd met scholen om te zien of er mogelijkheden zijn voor het creëren van stageplaatsen binnen het KGVI.

De directeur van het KGVI centrum, Inez Hussey, laat ons weten dat vrijwilligers in de dagelijkse praktijk veel betekenen voor het centrum en de school omdat zij een zeer positieve invloed hebben op de sfeer en op de motivatie van zowel de kinderen die een revalidatieprogramma volgen als van het vaste personeel.

King George VI Centrum

Het King George VI Rehabilitation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe, biedt revalidatie, huisvesting en vorming aan kinderen met een fysieke en/of auditieve functiebeperking. De kinderen zijn in de leeftijd van drie tot achttien jaar en komen uit heel Zimbabwe. In het centrum wonen ongeveer 108 kinderen. Dat zijn er 13 meer dan in 2007.

Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King George VI Memorial School die in hetzelfde gebouw is gevestigd. Daar wordt zowel basis- als voortgezet onderwijs aangeboden. Naast de 108 kinderen die in het centrum wonen, volgen nog ruim honderd kinderen uit de omgeving onderwijs op deze school.

Onderwijs en vorming
Op de school krijgen de leerlingen onderwijs dat is aangepast aan hun mogelijkheden. De kinderen van het KGVI centrum en de leerlingen op school worden vijf aspecten van vorming en onderwijs geboden, met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien:

 • Basis- en voortgezet onderwijs voor cognitieve, sociale en morele ontwikkeling en weerbaarheid. Wanneer een leerling goede leercapaciteiten heeft, wordt deze begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een aan een vakschool of de universiteit.
 • Creatieve vorming, met als doel het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van ieder kind. Veel aandacht wordt daarom besteed aan zang en muziek, poëzie, literatuur en schilderen.
 • Zelfredzaamheid of ‘independent living’, waardoor kinderen leren zichzelf te redden bij dagelijkse activiteiten zoals hun eigen lichamelijke verzorging en huishoudelijke taken.
 • Revalidatie, waardoor kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie. Zo nodig krijgen zij specifieke voorzieningen zoals een rolstoel, een communicatiehulpmiddel of speciaal bestek.
 • Werkervaring en stages, waardoor kinderen worden voorbereid op hun toekomst. Om de grote stap van school naar een baan te maken kunnen kinderen stage lopen bij bedrijven of organisaties.

Elk van deze vijf aspecten speelt een belangrijke en unieke rol in de ontwikkeling van deze kinderen tot zelfstandige volwassenen.

Een veilig thuis
Naast aandacht voor de bovenstaande aspecten van vorming en onderwijs biedt het KGVI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat HIV/AIDS in Zimbabwe familiestructuren afbreekt. Het merendeel van de kinderen komt uit gebroken gezinnen of heeft een of beide ouders verloren. Zij worden zoveel mogelijk binnen de familie opgevangen, maar door armoede lopen zij meer risico op verwaarlozing en soms zelfs mishandeling.

Op het KGVI centrum wordt iedere dag aan alle kinderen uit het centrum en de ruim honderd kinderen die de school bezoeken en staf een warme lunch geserveerd. De lunch bestaat uit maïsmeelpap met een klein beetje groente. Voor de meeste kinderen die niet op het centrum wonen is dit de enige maaltijd per dag. De kinderen die op het centrum zelf wonen eten drie maaltijden per dag. In totaal betekent dit dat er iedere dag voor meer dan 300 mensen gekookt wordt en eten gezocht moet worden. Een dagtaak voor een aantal medewerkers van KGVI, want (vers) voedsel is nog maar nauwelijks te krijgen in Zimbabwe.

Veilig en geborgen
In het KGVI centrum wonen ruim tien kinderen in elk van de tien wooneenheden. In elke wooneenheid wonen zij samen met een verzorger, een huisvader of -moeder, bijna zoals in een echt gezin. Zo wordt een veilige en geborgen situatie gecreëerd. De kinderen leren in de wooneenheden zo zelfstandig mogelijk te leven. Hiervoor leren zij zelf hun maaltijden klaar te maken, hun huizen schoon te houden, hun kleding te wassen en te strijken, groenten te verbouwen, boodschappen te doen en zorg te dragen voor het huishoudgeld.

Het centrum heeft zeer enthousiaste medewerkers en organiseert veel voor de kinderen, zoals een kunstfestival, sportdagen, muziek, dans- en toneelactiviteiten en gedichtenworkshops. Daarnaast is er aandacht voor kinderen die getraumatiseerd zijn. Het KGVI centrum biedt deze kinderen een counseling programma, om ze te helpen met hun trauma om te gaan.

Zimbabwe in 2008

In 2008 is de economische crisis in Zimbabwe in een stroomversnelling terecht gekomen. De hyperinflatie voor november 2008 komt volgens de officiële cijfers uit op 230 miljoen procent op jaarbasis. In 2007 was dit ‘slechts’ 24.400 procent. Analisten schatten dat de werkelijke cijfers nog veel hoger liggen.

Voor de bewoners van Zimbabwe betekent dit dat de prijzen zo hard stijgen dat een cheque uitschrijven niet meer mogelijk is. In de tijd die het kost om naar de bank te gaan en de cheque te innen is de waarde van het geld gehalveerd of erger. Alleen met cash geld kunnen aankopen worden gedaan; naast de waardeloze Zimbabwe dollar zijn sinds begin 2009 onder andere de Zuid-Afrikaanse rand en de Amerikaanse dollar wettige betaalmiddelen, evenals de euro.

Oma’s voeden kinderen op
De combinatie van de inflatie met schaarste op de markt aan eerste levensbehoeften zoals maïsmeel, bloem, olie, suiker, benzine en diesel maakt dat de prijzen ook in harde valuta in snel tempo stijgen.

De gevolgen van de economische neergang, de massale emigratie, de snel verslechterende gezondheidszorg, de sluiting van ziekenhuizen, de choleraepidemie, de disintegratie van het gezondheidssysteem en het onderwijs zijn catastrofaal voor kinderen in Zimbabwe. De werkloosheid is hoger dan tachtig procent, waardoor veel Zimbabwanen het land verlaten.

In veel huishoudens ontbreken één of beide ouders. Vooral kinderen lijden daaronder. Steeds meer kinderen worden achtergelaten bij oudere broers of zussen, ooms en tantes, opa’s en vooral oma’s. Negen op de tien Zimbabwanen leeft onder de armoedegrens, en ruim de helft van de bevolking is eind 2008 ondervoed en afhankelijk van voedselhulp.

Ondervoeding
Betaalbare woningen zijn voor steeds meer Zimbabwanen niet meer te krijgen. Het wordt steeds moeilijker om kinderen een gebalanceerd dieet te geven. In de winkels is nauwelijks eten te krijgen. Wanneer er wel eten is, komt dat veelal uit het buitenland. Dit is voorbehouden aan wie daarvoor kunnen betalen. Ondervoeding komt juist bij kinderen steeds meer voor. En dit heeft gevolgen voor hen leren en voortgang op school.

Activiteiten KGVI centrum 2008

Het jaar begon met meer kinderen in het centrum dan ooit tevoren. Steeds meer ouders kunnen door de slechte economische tijden de bijdragen niet meer betalen voor schoolgeld en kostgeld, de vergoeding voor kinderen om in het KGVI centrum te verblijven wanneer hun ouders of verzorgers te ver buiten Bulawayo wonen. Daarom draagt het KGVI centrum hierin bij. Er is zelfs een aparte actie geweest van JKZ om de getroffen kinderen hierin te kunnen steunen.

Weeskinderen
Het centrum ontvangt een groeiend aantal weeskinderen (vooral als gevolg van HIV/AIDS) die ook onderdak tijdens de vakanties nodig hebben. Omdat meer en meer kinderen hun ouders verliezen, moeten zij tijdens vakanties worden opgevangen door andere familieleden, wat lang niet altijd liefdevol gebeurt.

Tour door de VS
Ondanks de moeilijke situatie organiseerde het KGVI centrum dit jaar verschillende activiteiten voor haar kinderen en voor de buurtbewoners rondom het centrum om iedereen te blijven stimuleren om door te gaan. De Liyana band, de schoolband van KGVI is hierin een hele grote stimulans voor iedereen. De afgelopen jaren vergaren zij steeds meer bekendheid met als resultaat dat zij in januari 2009 een tour maken door de Verenigde Staten. Dit geeft niet alleen de band maar alle kinderen en personeelsleden op het centrum een enorme boost aan energie die nodig is om deze moeilijke leefomstandigheden aan te kunnen.

Daarnaast heeft KGVI twee nieuwe promotiefilmpjes gemaakt. Een korte film van een paar minuten dat weergeeft wat het centrum doet. Deze film staat op YouTube en op de site van JKZ. Liyana heeft ook een nieuwe film en nieuwe muziek. Volg de belevenissen van de band op http://liyana.kg6.googlepages.com/

Ook in 2008 is het dankzij de enorme inspanning en de niet aflatende energie en doorzettingsvermogen van de staf van het KGVI centrum gelukt om de kinderen in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

Creatief en innovatief
Het bestuur en personeel van KGVI centrum zijn creatief en innovatief in het vinden van de dagelijkse benodigdheden. Het water wordt uit de eigen put gepompt en door een filterproces, dat door een van de eigen leerlingen is uitgevonden, drinkbaar gemaakt. Vanwege de cholerauitbraak van 2008 worden extra chloortabletten toegevoegd aan het water. Zo lopen de kinderen geen risico om de ziekte op te lopen. Hiermee heeft niet het hele centrum water maar kan in tijden van schaarste ook water uitgedeeld worden aan de buren.

Naar Botswana voor voedsel
Omdat in Zimbabwe niets meer te krijgen is, gaat een team van het KGVI centrum elke twee weken met de bus inkopen doen in Botswana. Het is een hele onderneming en kost het KGVI centrum extra geld: niet alleen de personeels- en vervoerskosten maar ook de invoerbelasting die ze voor het voedsel moeten betalen. In Botswana wordt betaald met US dollars. Dit maakt de prijzen stabiel: inflatie heeft hier niet zo’n grip op. De medicijnen en goederen die nodig zijn om de kinderen te verzorgen worden gehaald in Zuid-Afrika.

Samengevat was het KGVI centrum in 2008 simpelweg erg druk met overleven. Ondanks alles zijn er mooie initiatieven gestart en voortgezet. KGVI heeft het hoofd boven water kunnen houden mede dankzij financiële ondersteuning van de stichting JKZ, maar vooral dankzij de veerkracht en het optimisme van de directie, het personeel en de kinderen zelf.


Financieel verslag

Opbrengsten en kosten:

In totaal heeft de stichting JKZ in 2008 € 54.127,92 ontvangen. De opbrengsten in 2008 kwamen voornamelijk van donaties van particulieren, van onze vaste donateurs door periodieke overschrijvingen (machtigingen), van onze vaste contractuele sponsor Pragmavision BV, van onze bedrijfssponsor Nature’s Pride en van verschillende scholen, bedrijven, kerken, stichtingen en fondsen.

De totale overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2008 slechts 1,62 %. Dit percentage is berekend over het totaal ontvangen bedragen. Deze kosten liggen ver onder de 5-procentnorm die in de statuten van de stichting JKZ als maximum is vastgelegd.

De kosten van stichting JKZ bestonden uit:

Bestuurskosten: onder de bestuurskosten vallen de reis- en vergaderkosten. De reiskosten zijn gemaakt door bestuursleden die voorlichting hebben gegeven aan studenten op de Hogeschool van Zwolle (Windesheim) over stage lopen in het KGVI centrum. Vergaderkosten zijn de kosten die gemaakt zijn voor de twee vergaderingen met de Raad van Advies.

Algemene kosten: hieronder vallen de kosten voor de contributie en de abonnementskosten voor onze postbus, Kamer van Koophandel en de hosting van onze website. De bankkosten zijn de maandelijkse kosten voor het incasseren van de machtigingen en andere bankkosten. Onder overige algemene kosten vallen de kosten voor het verzenden van een kerstdoos voor KGVI.

Bestedingen:

In totaal heeft JKZ € 48.026,66 overgemaakt aan het KGVI centrum. Hiervan is € 35.204,11 vrij besteedbaar en is er € 12.822,55 overgemaakt aan projecten.

Het KGVI centrum beslist zelf over de besteding van het ontvangen vrij besteedbare geld van JKZ. Het geld dat als vrij besteedbaar aan KGVI is gestort, is in 2008 uitgegeven aan de lopende kosten van het centrum, zoals huisvesting, salarissen, kleding, vervoer, en aan primaire levensbehoeften, zoals eten en water.

De kosten voor de primaire levensbehoeften zijn, zoals verwacht, het afgelopen jaar gestegen. Doordat er in Zimbabwe zelf bijna geen levensmiddelen meer te koop zijn, gaan medewerkers van KGVI met de auto naar Botswana of Zuid-Afrika om daar inkopen te doen. Dit betekent dat er meer werd uitgegeven aan benzine en invoerrechten. Ook door de inflatie en het toenemend aantal kinderen dat in KGVI onderwijs volgt, stegen de lopende kosten.

Noodactie 2008
JKZ is in juni de Noodactie 2008 begonnen omdat we door de stijgende kosten in Zimbabwe niet meer voldoende geld hadden om het KGVI centrum te ondersteunen. Deze actie heeft €19.168,50 opgebracht. Een enorm groot bedrag, waar we heel blij mee zijn. Dankzij deze extra donaties was het mogelijk om KGVI ook in 2008 open te houden. We hebben zelfs een buffer op kunnen bouwen voor 2009. Gezien de politieke situatie verwachten we geen snelle verbetering in de economische en sociale situatie in Zimbabwe. Door schaarste en inflatie zullen de kosten nog verder stijgen.

Projecten
Daarnaast steunt JKZ, in overleg met KGVI, verschillende projecten. Voor deze projecten is geld ingezameld of een fonds aangevraagd.

In 2008 zijn de volgende projecten ondersteund:

 • Project vervoerskosten dagscholieren: hiermee zijn de kosten voor het vervoer van de dagscholieren naar het KGVI-centrum, en terug naar huis, betaald.

 

 • Opleiding van therapeuten: dankzij geld van het fonds Stichting Nazorg, kunnen we de opleiding van therapeuten voor drie jaar ondersteunen. In 2008 konden de therapeuten voor het tweede jaar naar nascholing en konden er studieboeken worden aangeschaft.
 • Project nieuw meubilair: voor de aanschaf van nieuwe stoelen en banken voor KGVI hebben we geld ontvangen van het Martha van Rijswijckfonds. Deze stoelen en banken zijn in Zimbabwe gemaakt en in gebruik genomen.

 

 • Twee wezenweekeinden voor de weeskinderen: de Stichting Burgerweeskinderen heeft het mogelijk gemaakt om de weeskinderen van KGVI een onvergetelijke dagen te bezorgen.
 • Project matrassen en klamboes: door de donatie van zendingsgeld van een school, de donatie van de collecte van een bruiloft, en van de opbrengst van verjaardagen door verschillende donateurs, is het mogelijk geworden om nieuwe matrassen en klamboes aan te schaffen voor de woonunits van KGVI.

 

 • Medicijnenproject: door een fonds van Stichting Bijzondere Gezondheidszorg zijn de kosten voor medicijnen van de kinderen van KGVI, voor de komende drie jaar gedekt. In 2008 is het eerste bedrag voor dit project overgemaakt.

Balans

 

Balans per 31-12-2008

 

 

 

 

 

 

Debet

Credit

 

 

 

Eigen vermogen/kapitaal

 

 

Kapitaal

 

€ 363,04

Reserves

 

€ 16.269,27

Eigen vermogen/kapitaal totaal

 

€ 16.632,31

 

 

 

Rabobank

 

 

Rabobankrekening

€ 21.856,49

 

Rabobank totaal

€ 21.856,49

 

 

 

 

Nog over te maken 2008

 

€ 5.224,18

 

 

 

TOTAAL

€ 21.856,49

€ 21.856,49


 

Staat van baten en lasten

 

Staat van baten en lasten over 2008

 

 

 

 

 

 

Debet

Credit

 

 

 

Bijdragen

 

 

Ontvangen donaties

 

€ 14.624,87

Donaties via structurele machtigingen

 

€ 4.317,00

Donatie van contractuele sponsor

 

€ 6.000,00

Donatie voor project nieuw meubilair

 

€ 1.500,00

Donaties voor matrassen en klamboe project

 

€ 2.017,55

Donaties voor noodactie 2008

 

€ 19.168,50

Donatie voor medicijnen project

 

€ 4.500,00

Donatie voor dagje uit weeskinderen

 

€ 2.000,00

Bijdragen totaal

 

€ 54.127,92

 

 

 

Bestuurskosten

 

 

Reiskostenvergoedingen

€ 52,20

 

Vergaderkosten

€ 118,44

 

Bestuurskosten totaal

€ 170,64

 

 

 

 

Algemene kosten

 

 

Contributies en abonnement

€ 238,25

 

Bankkosten

€ 368,24

 

Overige algemene kosten

€ 99,95

 

Algemene kosten totaal

€ 706,44

 

 

 

 

Storting aan KGVI

 

 

Giften aan KGVI vrij besteedbaar

€ 35.204,11

 

Gift voor project vervoerskosten dagscholieren

€ 1.305,00

 

Gift voor project opleiding therapeuten

€ 1.500,00

 

Gift voor project nieuw meubilair

€ 1.500,00

 

Gift voor dagje uit weeskinderen

€ 2.000,00

 

Gift voor matrassen en klamboe project

€ 2.017,55

 

Gift voor medicijnenproject

€ 4.500,00

 

Storting aan KGVI totaal

€ 48.026,66

 

 

 

 

Nog over te maken 2008

€ 5.224,18

 

 

 

 

TOTAAL

€ 54.127,92

€ 54.127,92

 

 

 

 

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

top van de pagina