Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

Jaarverslag 2007

 

Inleiding

Na het jubileumjaar 2006 waarin stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) haar eerste lustrum vierde, was 2007 een jubileumjaar voor het King George VI (KGVI) centrum in Bulawayo, Zimbabwe: het centrum bestond vijftig jaar. Het was bijzonder om te zien met hoeveel enthousiasme dit feest, ondanks alle tegenslagen en de grote ellende in het land, is gevierd. De situatie in Zimbabwe verslechtert namelijk nog steeds met de dag. Hierdoor is het KGVI centrum bijna volledig afhankelijk van giften.

 

Dankzij alle giften was 2007 een succesvol jaar voor JKZ. Daarmee hebben we KGVI kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van zijn missie: het bieden van onderwijs, zorg en onderdak aan lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen.

 

Het bestuur van JKZ bedankt iedereen die het afgelopen jaar de kinderen en het centrum heeft ge­steund. In dit jaarverslag kunt u lezen over JKZ, KGVI en over de ac­tivi­teiten die zowel in Nederland als in Zimbabwe hebben plaatsgevonden. Daarnaast geeft het verslag de financiële verantwoording van JKZ over 2007.

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat sinds novem­ber 2001. Haar doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI Rehabili­tation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe. Dit cen­trum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beper­kingen is een non-gouvernemen­tele orga­nisatie. Het centrum krijgt nauwelijks overheids­steun en is daarom vooral afhankelijk van giften.

 

Om het KGVI centrum te steunen organiseert het bestuur van JKZ activiteiten om fondsen en vrijwil­ligers te werven. JKZ ontvangt giften van particulieren, be­drij­ven, scholen, kerken en ontwikkelingsfondsen.

 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor het merendeel in het verleden vrijwilligerswerk hebben gedaan in het KGVI centrum.

 

In 2007 heeft het bestuur van JKZ besloten om in subcommissies te gaan werken. Naast de administratieve taken zijn de andere werkzaamheden van de stichting onderverdeeld in een commissie voor fondsenwerving, een commissie voor vrijwilligers en een commissie voor public relations en communicatie.

 

Afgelopen jaar heeft in het bestuur een aantal wijzigingen ondergaan. Ton Bontekoe, Willemijn van Breda en Femke van Gastel hebben het bestuur van JKZ verlaten. We danken hen allen voor hun jarenlange tomeloze inzet in het bestuur en de kinderen van KGVI.

 

We hebben ook een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Maaike Fransen is na haar periode als vrijwilliger in het KGVI centrum toegetreden tot het bestuur . Het bestuur bestond daarmee eind 2007 uit zes personen:

 

Cor Hacking (voorzitter)

Hilda van der Stok (penningmeester, vice-voorzitter)

Eunike Spierings (secretaris)

Nelleke Roelse (algemeen bestuurslid)

Caroline Spoor (algemeen bestuurslid)

Maaike Fransen (algemeen bestuurslid)

 

 

Activiteiten Jabulani Kids Zimbabwe 2007

 

Fondsenwerving

De eerste doelstelling van JKZ is fondsenwerving ter ondersteuning van het KGVI centrum. Vanwege de moeilijke economische situatie in Zimbabwe is dit essentieel voor zijn voortbestaan. In 2007 is de situatie in Zimbabwe verder verslechterd met een nog hogere inflatie en nog grotere tekorten in basisbenodigdheden als voedsel en medicijnen. Bijkomend probleem is het grote gebrek aan personeel in vooral de medische- en onderwijssector.

 

JKZ heeft voor haar fondsenwerving in 2007 de volgende activiteiten georganiseerd. Vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door enthou­siaste en betrokken vrijwilligers in Nederland:

 

 

Werving van nieuwe donateurs door verspreiding van de JKZ-folder, door mond-tot-mondreclame en via de website www.jabulanikids.nl.

 

JKZ heeft in juni en in december 2007 een nieuwsbrief verspreid onder haar do­na­teurs en belangstellenden, om hen over de activiteiten van JKZ en het KGVI centrum te informeren.

 

Vrienden, collega’s en familie van bestuursleden en vrijwilligers hebben acties op­ge­zet voor JKZ, bijvoorbeeld jarigen en pasge­huw­den die in plaats van cadeaus een gift voor JKZ vroegen.

 

De vastenactie van de federatie van Levend Water (de R.K. kerken van Boskoop, Reeuwijk Dorp en Reeuwijk Brug) hebben het grote onderhoudsproject in het KGVI centrum ondersteund. Met de opbrengst van deze actie kan het achterstallige groot onderhoud aan het centrum, dat inmiddels vijftig jaar oud is, worden uitgevoerd . Daken, dakgoten, riolering, sanitair en vloeren worden vervangen of gerepareerd.

 

JKZ bemiddelt voor organisaties die daarna zelf, direct, KGVI steunen. Bijvoorbeeld de Moments of Joy foundation, en de Nederlandse Ambassade in Harare.

 

De Stichting Bijzondere Gezondheidszorg van het Sint Fransiscus Gasthuis uit Rotterdam heeft een bijdrage gedaan om het resterende deel van het onderhoudsprogramma af te kunnen ronden.

 

De kinderen van de R.K. Basisscholen van de Meern en Leidsche Rijn zamelden rondom hun Eerste Heilige Communie geld in voor nieuwe rolstoelen voor het KGVI centrum. Van het ingezamelde bedrag zijn 15 nieuwe rolstoelen en een oplader voor de accu’s gekocht. Een bestuurslid heeft in alle groepen vier van de drie scholen een interactieve presentatie gegeven over Zimbabwe en gehandicapte kinderen. Zo leerden de kinderen voor wie ze geld gingen ophalen.

 

Verschillende scholen hebben ons dit jaar ondersteund. De Asch van Wijckschool uit Utrecht, de prins Florisschool uit Zoetermeer, de Werkschuit uit Zwolle, en de Prinses Wilhelminaschool uit Utrecht hebben hun zendingsgeld aan JKZ gedoneerd.

 

De Prinses Wilhelmina School uit Utrecht heeft een sponsorloop georganiseerd waarvan de opbrengsten voor JKZ waren.

 

Nature’s Pride BV heeft de opbrengsten van de opening van hun nieuwe pand beschikbaar gesteld aan JKZ. Daarnaast heeft een aantal medewerkers van Nature’s Pride hun kerstbonus aan JKZ gedoneerd. Daarnaast heeft ook de Board of Directors een bijdrage gedaan aan JKZ.

 

Pragmavision BV, onze contractuele sponsor, heeft JKZ dit jaar weer een vast bedrag gedoneerd. Bovendien ondersteunt Pragmavision JKZ met PR- en communicatiewerkzaamheden en advies.

 

De opbrengst van de zondagse collecteopbrengsten in de maand november van de Oecumenische Stu­dentengemeente in Utrecht was bestemd voor JKZ.

 

In samenwerking met de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is eind 2006 een container naar Zimbabwe gestuurd. Deze container met revalidatiemateriaal (zoals orthopedische schoenen, rollatoren en krukken), kleding, speelgoed en incontentiemateriaal is in de lente van 2007 aangekomen op het KGVI centrum. De reactie op het KGVI centrum was veelzeggend: “It was like Christmas to us all when we finally opened up all the parcels.”

 

Stichting Nazorg ‘t Gooi en omstreken heeft een driejarig scholingsprogramma voor de revalidatiestaf van KGVI ondersteund. In dit scholingstraject zijn workshops, bezoeken aan andere centra en boeken en naslagwerken opgenomen. Door dit programma zal de staf nog beter in staat zijn de kinderen de benodigde revalidatie te bieden.

 

Twee vrijwilligers, Marleen van de Brug en Willeke Ballegoijen, die in 2006/2007 in KGVI als vrijwilliger hebben gewerkt, hebben een actie opgezet om geld in te zamelen voor het herstel van de bibliotheek. Deze was door een hagelstorm zwaar beschadigd geraakt. . De bibliotheek is inmiddels weer in gebruik genomen.

 

Bij de opening van een nieuw gezondheidscentrum van Bert Fransen, vader van bestuurslid Maaike Fransen, is er een inzamelingsactie geweest om JKZ te steunen.

 

Door de economische crisis in Zimbabwe worden ook de transportkosten steeds hoger. De voormalige vrijwilligers Sanne Simon en Wendy Weverling hebben samen met hun ouders een inzameling gehouden om hier een bijdrage aan te leveren. Met dit geld is het mogelijk om de reiskosten van de dagscholieren van de KGVI school te betalen en de kinderen zo naar school te laten komen.

 

JKZ heeft twee dozen met leermaterialen naar KGVI gestuurd. De materialen zijn geschonken door de Prins Florisschool uit Zoetermeer.

 

We willen iedereen die meegewerkt en gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan JKZ in 2007! Vooral ook de vele particuliere donateurs die hierboven niet genoemd zijn.

 

Werving van vrijwilligers

Het tweede doel van de stichting is het werven van vrijwilligers voor de afdeling fysiotherapie, ergotherapie en logo­pedie van KGVI. JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrij­wil­ligers. Daartoe hebben wij in 2007 vier vrijwilligersavonden georganiseerd voor geïnteresseerden. In 2007 hebben vijf vrijwilligers in het KGVI cen­trum gewerkt:

 

Marleen vd Brug, fysiotherapeut, september 2006 t/m april 2007

Krein Jongmans, ergotherapeut, september 2006 t/m april 2007

Maaike Fransen, fysiotherapeut, januari 2007 t/m augustus 2007

Wendy Weverling, fysiotherapeut, september 2007 t/m december 2007

Sanne Simon, neuro-revalidatie psycholoog, september 2007 t/m april 2008

 

Zij hebben zich bezig gehouden met individuele therapie, groepslessen (fitness, ‘voetbal’, balans en coördinatie en rolstoelrijden), activiteiten en uitjes. Sanne heeft zich bezig gehouden met ‘counseling’ en begeleiding van zowel leerlingen als docenten, therapeuten en huisouders.

 

De directeur van het KGVI centrum laat ons weten dat vrijwilligers in de dagelijkse praktijk veel bete­kenen voor het centrum omdat zij een zeer positieve invloed hebben op de sfeer en op de motivatie van zowel de kinderen die een revalidatieprogramma vol­gen als van het vaste personeel.  

 

 

King George VI centrum

 

Het King George VI Rehabili­tation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe, biedt revalidatie, huis­ves­ting en vorming aan kinderen met een fysieke en/of audi­tieve functiebeperking. De kinderen zijn in de leeftijd van drie tot achttien jaar en komen uit heel Zim­babwe. In het centrum wonen ongeveer 95 kinderen.

 

Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King George VI Memorial school die in hetzelfde gebouw is ge­ves­tigd. Daar wordt zowel basis- als voortgezet onder­wijs aangeboden. Naast de 95 kinderen die in het centrum wonen, volgen nog ruim honderd kinderen uit de omgeving onderwijs op deze school.

 

Op de school krijgen de leer­lingen onderwijs dat is aangepast aan hun mogelijkheden. De kinderen van het KGVI cen­trum en de leerlingen op school worden vijf aspecten van vorming en onderwijs geboden, met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien:

 

Basis- en voortgezet onderwijs voor cognitieve, sociale en morele ontwikkeling en weerbaarheid. Wanneer een leerling goede leercapaci­teiten heeft, wordt deze begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een vakopleiding of universiteit.

 

Creatieve vorming, met als doel het ontdekken en ont­wik­kelen van de talenten van ieder kind. Veel aan­dacht wordt daarom besteed aan zang en muziek, poëzie, literatuur en schilderen.

 

Zelfredzaamheid of ‘independent living’, waardoor kin­de­ren leren zichzelf te redden bij dagelijkse activi­teiten zoals hun eigen lichamelijke verzorging en huis­houdelijke taken.

 

Revalidatie, waardoor kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergothe­ra­pie en/of logopedie. Zonodig krijgen zij specifieke voor­zie­ningen zoals een rolstoel, een communicatiehulpmiddel of speciaal bestek.

 

Werkervaring en stages, waardoor kinderen worden voor­bereid op hun toekomst. Om de grote stap van school naar een baan te maken kunnen kinde­ren stage lopen bij bedrijven of organisaties.

 

 

Elk van deze vijf aspecten speelt een belangrijke en unie­ke rol in de ontwikkeling van deze kinderen tot zelfstandige volwassenen.

 

Naast aandacht voor de bovenstaande aspecten van vor­ming en onderwijs biedt het KGVI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat HIV/AIDS in Zimbabwe familiestructuren af­breekt. Het merendeel van de kinderen komt uit ge­bro­ken gezinnen of heeft een of beide ouders verloren. Zij worden zoveel mogelijk binnen de familie opgevangen, maar door armoede lopen zij meer risico op verwaarlozing en soms zelfs mishandeling.

 

In het KGVI centrum wonen ruim tien kinderen in elk van de acht wooneenheden. In elke wooneenheid wonen zij samen met een verzorger, een huisvader of -moeder, bijna zoals in een gezin. Zo wordt een veilige en ge­bor­gen situatie gecreëerd. De kinderen leren in de wooneenheden zo zelfstandig mogelijk te leven. Hiervoor leren zij zelf hun maal­tij­den klaar te maken, hun huizen schoon te houden, hun kleding te wassen en te strijken, groenten te verbouwen, boodschappen te doen en zorg te dragen voor het huishoudgeld.

 

Het centrum heeft zeer enthousiaste medewerkers en organiseert veel voor de kinderen, zoals een kunst­festival, sportdagen, muziek-, dans- en toneel­activiteiten en gedichtenworkshops. Daarnaast is er ook aandacht voor kinderen die getrau­matiseerd zijn. Het KGVI centrum biedt deze kinderen een counseling programma, om ze te helpen met hun trauma om te gaan.

 

Activiteiten King George VI centrum 2007

 

In 2007 heeft de economische crisis in Zimbabwe zich in heftige mate voort­gezet. Prijzen blijven dagelijks stijgen door de torenhoge inflatie. Op 3 februari 2008 maakte de Zimbabwe Central Bank het jaarlijkse inflatiepercentage bekend: 24.470 procent. Dit is het officiële cijfer. Analisten schatten dat het om een veelvoud hiervan gaat. De combinatie van de inflatie met schaarste op de markt aan eerste levensbehoeften zoals maismeel, bloem, olie, suiker, benzine en diesel maakt dat de prijzen ook in harde valuta in snel tempo stijgen.

 

De gevolgen van de economische neergang, de massale emigratie, de disintegratie van het gezondheidssysteem en het onderwijs zijn catastrofaal voor kinderen in Zimbabwe. De werkloosheid is hoger dan tachtig procent, waardoor veel Zimbabweanen het land verlaten. In veel huishoudens ontbreken één of beide ouders. Vooral kinderen lijden daaronder. Steeds meer kinderen worden achtergelaten bij oudere broers of zussen, ooms en tantes, opa’s en vooral oma’s.

 

Vier op de vijf Zimbabwanen leeft onder de armoedegrens, en ruim vier miljoen mensen is eind 2007 afhankelijk van voedselhulp. Betaalbare woningen zijn voor steeds meer Zimbabwanen niet meer te krijgen. Het wordt steeds moeilijker om kinderen een gebalanceerd dieet te geven. In de winkels is nauwelijks eten te krijgen. Wanneer er wel eten is, komt dat veelal uit het buitenland wat voorbehouden is aan hen die dat kunnen betalen. Ondervoeding komt juist bij kinderen steeds meer voor. En dit heeft gevolgen voor hun leren en voortgang op school.

 

Toch is het dankzij de enorme inspanning en de niet aflatende energie en doorzettingsvermogen van de staf van het KGVI centrum ook in 2007 gelukt om de kinderen in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

 

Het jaar begon met meer kinderen in het centrum dan ooit tevoren. Steeds meer ouders kunnen door de slechte eco­no­mische tijden de bijdragen niet meer betalen voor schoolgeld en kost­geld, de vergoeding voor kinderen om in het KGVI cen­trum te verblijven wanneer hun ouders of verzorgers te ver bui­ten Bulawayo wonen. Daarom draagt het KGVI centrum hierin bij. Er is zelfs een aparte actie geweest van JKZ om de getroffen kinderen hierin te kunnen steunen.

 

Het centrum ontvangt een groeiend aantal wees­kinderen (vooral als gevolg van HIV/AIDS) die ook onder­dak tijdens de vakanties nodig hebben. Omdat meer en meer kinderen hun ouders verliezen, moe­ten zij tijdens vakanties worden opgevangen door an­dere familieleden, wat lang niet altijd liefdevol ge­beurt.

 

Ondanks de moeilijke situatie organiseerde het KGVI centrum dit jaar festiviteiten rondom zijn vijftigjarig bestaan. Onder het motto “50 years of ability” en de slogan “Never Give Up” organiseerde het centrum diverse activiteiten, ook voor de bevolking van Bulawayo en de buurtbewoners om iedereen te stimuleren de moed erin te houden in deze moeilijke tijden. Met een optocht door de straten van Bulawayo en een optreden van de Liyana Band, hebben de kinderen van KGVI, de directie en het personeel laten zien dat er toch vreugde kan zijn in een land waarin het zo slecht gaat.

 

In het kader van het jubileum organiseerde KGVI een internationale tekenwedstrijd. Naast de kinderen van KGVI en kinderen van andere scholen uit Bulawayo deden ook twee scholen uit Nederland mee. De kinderen van de Asch van Wijckschool uit Utrecht en De Werkschuit uit Zwolle, hebben prachtige tekeningen gemaakt over het thema: “Never give up”, en “Music and Art, the Spice of Life”. De tekeningen zijn naar Zimbabwe gestuurd en werden samen met de tekeningen van de andere scholen in the Art Gallery van Bulawayo tentoongesteld. Deze Art competitie was een groot succes.

 

Samengevat was het KGVI centrum in 2007 simpelweg druk met overleven. Toch zijn er, on­danks economisch barre tijden, mooie initiatieven ge­start en voortgezet. KGVI heeft het hoofd bo­ven water kunnen houden mede dankzij financiële on­dersteuning van de stichting JKZ, maar vooral dank­zij de veerkracht en het optimisme van de directie, het perso­neel en de kinderen zelf.

 

 

Financieel verslag

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

In totaal heeft stichting JKZ in 2007 € 70.821,55 ontvangen. De opbrengsten in 2007 kwamen voornamelijk van particulieren, van onze vaste donateurs door periodieke overschrijvingen, van onze contractuele sponsor Pragmavision BV, en van scholen, bedrijven en kerken.

 

De totale overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2007 slechts 0,92 procent. Dit percentage is berekend over het totaal ontvangen bedragen. Deze kosten liggen onder de norm van vijf procent zoals in de statuten van stichting JKZ is vastgelegd.

 

De kosten van stichting JKZ bestonden uit:

 

Bestuurskosten, dit zijn de reiskosten die gemaakt zijn door bestuursleden om vergaderingen bij te kunnen wonen, voorlichting te kunnen geven op scholen of presentaties te kunnen geven bij bedrijven. Vergaderkosten zijn ondermeer de kosten die gemaakt zijn voor de vrijwilligersavonden.

 

Onder algemene kosten vallen de contributie en het abonnement voor de postbus, bank en website, postzegels en papier. De bankkosten zijn de maandelijkse kosten voor het incasseren van de machtigingen en andere bankkosten. Onder overige algemene kosten vallen de kosten voor de verzendkosten en aanschaf van een cadeau voor het vijftigjarig jubileum van KGVI, en de aanschaf van dvd’s voor de KGVI-film.

 


Bestedingen KGVI centrum

In totaal is € 62.507,95 overgemaakt aan het KGVI centrum. Hiervan was € 31.000,00 vrij besteedbaar. Het KGVI centrum beslist in principe zelf over de besteding van het ontvangen geld van JKZ, maar in overleg met het KGVI centrum wordt besloten welke specifieke projecten gesteund worden met geld van JKZ.

 

Het geld dat als vrij besteedbaar aan KGVI is gestort, is besteed aan de lopende kosten van het centrum, zoals salarissen, kleding en onderhoud van de gebouwen, en aan primaire levensbehoeften zoals eten, water en medicijnen. De bijdragen van JKZ aan lopende kosten over de grootste kostenposten zijn in 2007 als volgt verdeeld:

 

37 procent voor projecten (waaronder het grote onderhoudsproject)

26 procent voor voedsel en schoonmaakspullen

13 procent aan salarissen

7 procent voor medische kosten

 

 

€ 7581,15 is overgemaakt aan KGVI voor kleine projecten, waarvoor geen specifieke acties zijn geweest. De overige giften zijn gestort aan grote projecten, waarvoor scholen, kerken en fondsen specifieke acties hebben gehouden en zo geld voor hebben ingezameld. Dit waren in 2007 de volgende projecten:

 

Rolstoelproject. Door de actie van de kinderen van R.K basisscholen van De Meern en Leidsche Rijn, was het mogelijk om vijftien nieuwe rolstoelen en een oplader voor de accu’s te kopen.

 

Opleiding van therapeuten. Met het geld van Stiching Nazorg zullen therapeuten in drie jaar tijd worden opgeleid en kunnen studieboeken worden aangeschaft.

 

Schoolmaterialen. Met de gift van een collega van een bestuurslid zijn nieuwe schoolboeken voor de kinderen aangeschaft. Daarnaast is een doos met schriften, papier en pennen (een gift van de Prins Florisschool) opgestuurd naar KGVI.

 

Onderhoudsproject. Met het geld van de vastenactie van de federatie Levend Water (de R.K. kerken van Boskoop, Reeuwijk Dorp en Reeuwijk Brug) en een gift van de R.K. Stichting Bijzondere Gezondheidszorg, werd het mogelijk om groot onderhoud te plegen aan de gebouwen van KGVI. Het onderhoud van de gebouwen is op dit moment in volle gang.

 

De kleine projecten die met het geld van de projectgebonden giften zijn ondersteund zijn: een geluidsmixer voor de band, een startmotor voor de bus, een nieuwe vloer voor de fysiotherapieruimte, een nieuw aangepast telefoonsysteem voor de gehandicapte administratieve medewerkers van KGVI, een doos met prijzen voor de deelnemers en winnaars van de Art competition, die per post opgestuurd is.

 

 

Balans

 

Balans per 31-12-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Debet

Credit

 

Eigen vermogen/kapitaal

 

 

 

Kapitaal

 

€ 363,04

 

Reserves

 

€ 8.610,74

 

Eigen vermogen/kapitaal totaal

 

€ 8.973,78

 

 

 

 

 

Rabobank

 

 

 

Rabobankrekening

€ 16.632,31

 

 

Rabobank totaal

€ 16.632,31

 

 

 

 

 

 

Nog over te maken 2007

 

€ 7.658,53

 

 

 

 

 

TOTAAL

€ 16.632,31

€ 16.632,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten

 

Staat van baten en lasten over 2007

 

 

 

 

 

 

 

Debet

Credit

 

Bijdragen

 

 

 

Ontvangen donaties

 

€ 34.371,57

 

Donaties via structurele machtiging

 

€ 3.786,00

 

Donatie van contractuele sponsor

 

€ 6.000,00

 

Donaties voor onderhoudsproject

 

€ 20.300,00

 

Donaties voor rolstoelen

 

€ 1.817,09

 

Donaties voor schoolmaterialen

 

€ 500,00

 

Donatie voor opleiding therapeuten

 

€ 4.046,89

 

Bijdragen totaal

 

€ 70.821,55

 

 

 

 

 

Bestuurskosten

 

 

 

Reiskostenvergoedingen

€ 42,70

 

 

Vergaderkosten

€ 33,80

 

 

Overige bestuurskosten

€ 36,90

 

 

Bestuurskosten totaal

€ 113,40

 

 

 

 

 

 

Algemene kosten

 

 

 

Contributies & abonnement

€ 143,62

 

 

Drukwerk & papier

€ 4,35

 

 

Bankkosten

€ 301,75

 

 

Overige algemene kosten

€ 91,95

 

 

Algemene kosten totaal

€ 541,67

 

 

 

 

 

 

Storting aan KGVI

 

 

 

Storting aan KGVI vrijbesteedbaar

€ 31.000,00

 

 

Storting aan KGVI projectgebonden

€ 7.581,15

 

 

Gift voor rolstoelproject

€ 1.817,90

 

 

Gift voor project opleiding therapeuten

€ 1.200,00

 

 

Gift voor project schoolmaterialen

€ 608,90

 

 

Gift voor onderhoudsproject

€ 20.300,00

 

 

Storting aan KGVI totaal

€ 62.507,95

 

 

 

 

 

 

Nog over te maken 2007

€ 7.658,53

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

€ 70.821,55

€ 70.821,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top van de pagina

Ga naar navigatie