Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

JAARVERSLAG 2006

 

Inleiding

 

In 2006 bestond de stichting Jabulani Kids Zimbabwe (JKZ) vijf jaar. Dit jubileumjaar was voor JKZ financieel gezien het beste jaar sinds de oprichting. Dankzij alle giften van donateurs kon JKZ ook dit jaar het King George VI (KGVI) centrum in Zimbabwe steunen bij haar missie om lichamelijk gehandicapte kinderen onderwijs, zorg en onderdak te bieden.

Door de sterk verslechterende situatie in Zimbabwe is het KGVI centrum in toenemende mate afhankelijk van de giften uit binnen- en buitenland om zijn deuren open te houden. Ook dit jaar zijn voedsel- en geldtekorten groot en groeien dagelijks. Hierdoor bestaat constant de dreiging dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden en dat personeel geen salaris kan ontvangen.

  • Mede dankzij de steun van alle donateurs aan JKZ is het ge­lukt om het centrum in 2006 op volle capaciteit te laten draaien en zelfs te verbeteren. Dankzij de dona­teurs is het zelfs gelukt om het voort­bestaan van het KGVI centrum voor 2007 vrijwel zeker te maken. Dit was dus een bui­tengewoon succesvol jaar voor JKZ. Het bestuur van JKZ be­dan­kt iedereen die JKZ het afgelopen jaar heeft ge­steund en daarmee vertrouwen ­had in onze stichting.

In dit jaarverslag kunt u lezen over JKZ, KGVI en welke ac­tivi­teiten er zijn geweest, zowel in Nederland als in Zimbabwe. Daarnaast geeft het verslag de financiële verantwoording van JKZ over 2006.


Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat sinds novem­ber 2001. Haar doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI Rehabili­tation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe. Dit cen­trum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beper­kingen is een non-gouvernemen­tele orga­nisatie. Het centrum krijgt, behalve een kleine tegemoetkoming in de salariskosten, geen overheids­steun en is daarom afhankelijk van giften.

 

Om het KGVI centrum te steunen organiseert het bestuur van JKZ activiteiten om fondsen en vrijwil­ligers te werven. JKZ ontvangt giften van particulieren, be­drij­ven, scholen, kerken en ontwikkelingsfondsen.

 

In 2006 heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden in het bestuur. Esther van der Steeg, een van de oprichters van JKZ, heeft het bestuur in november 2006 verlaten. Ze heeft fantastisch werk gedaan voor de stichting. We hebben er ook twee nieuwe bestuursleden bijgekregen, Nelleke Roelse en Caroline Spoor. Het bestuur bestond daarmee eind 2006 uit acht personen:

 

Cor Hacking (voorzitter)

Willemijn van Breda (vice-voorzitter tot november 2006)

Hilda van der Stok (penningmeester, vice-voorzitter per november 2006)

Esther van der Steeg (secretaris tot november 2006, uigetreden)

Eunike Spierings (secretaris per november 2006)

Ton Bontekoe

Femke van Gastel

Caroline Spoor

Nelleke Roelse

 


Activiteiten Jabulani Kids Zimbabwe 2006

 

Fondsenwerving

 

  • Het afgelopen jaar was het meest suc­ces­volle jaar van JKZ sinds de oprichting. Nog niet eerder ontving JKZ een dergelijk groot bedrag aan giften. Deze financiële groei van JKZ was noodzakelijk aangezien de situatie in Zimbabwe steeds schrijnender werd en het eind van de recessie nog niet in zicht is. Door een extreem instabiele eco­nomie en dito politieke situatie, bestaan er steeds groter wor­dende tekorten aan basisbenodigdheden zoals voedsel en me­dicijnen. De steun van JKZ aan het KGVI cen­trum is daarom essentieel voor haar voortbestaan.

 

JKZ heeft voor fondsenwerving de volgende activiteiten georganiseerd in 2006. Vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door enthou­siaste en betrokken vrijwilligers in Nederland:

 

Werving van nieuwe donateurs door verspreiding van de JKZ-folder, door mond-tot-mond ‘reclame’ en via de website www.jabulanikids.nl

 

Vrienden, collega’s en familie hebben acties op­ge­zet voor JKZ, bijvoorbeeld jarigen en pas ge­huw­den die in plaats van cadeaus een gift voor JKZ vroegen; er zijn acties geweest op scholen, onder andere de Prins Floris school uit Zoetermeer en de Mytylschool de Ruimte uit Bergen.

 

Dankzij de door JKZ georganiseerde en goed be­zochte informatieavonden verbleven in 2006 maar liefst vier Nederlandse vrijwilligers in Zimbabwe die voor minimaal drie maanden in het KGVI centrum werkten.

 

JKZ heeft twee nieuwsbrieven verspreid onder haar do­na­teurs en belangstellenden, in juni en december 2006, zo mogelijk per e-mail en anders via de post om hen over de activiteiten van JKZ en het KGVI centrum te informeren.

 

In mei 2006 hebben de Leo’s, de jongeren Lion’s Club van Harderwijk, een bowlingavond gehouden waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan JKZ.

 

Nanne Boekholt organiseerde een expeditie naar de Mont Blanc waarbij de opbrengsten voor JKZ waren. Haar team heeft de vlag van JKZ met trots laten wapperen op de top van de Mont Blanc.

 

Op 26 april heeft de Asch van Wijkschool een sponsorloop gehouden waarbij de opbrengsten onder andere ten goede kwamen aan JKZ.

 

Mytylschool De Ruimte in Bergen steunde JKZ vanaf sep­tember 2005. De kinderen heb­ben in de loop van het jaar op allerlei manieren geld ingezameld voor de kinderen van het KGVI cen­trum. Het project is in juni 2006 af­gerond met een sponsorloop.

 

In augustus heeft Liyana (de schoolband van KGVI) een tour gemaakt door een deel van Europa. De tour was een prijs die de band had gewonnen bij een muziekcompetitie in Zuidelijk-Afrika. Hoewel JKZ geen actieve rol had in de tour was het een genot om de band te zien optreden in Nederland.

 

In september 2006 tekende Pragmavision een overeenkomst waarmee het hoofdsponsorschap voor JKZ voor vijf jaar is bezegeld. JKZ is hier bijzonder blij mee.

 

In september 2006 is de nieuwe website voor JKZ in de lucht gegaan. Jules Spier heeft op vrijwillige basis gezorgd voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe website die nu een overzichtelijk en up to date overzicht geeft van alle activiteiten van de stichting. Voor de website zijn we ook erg blij met Jan Hendrik die al jaren vrijwillig het beheer van onze website regelt.

 

De opbrengst van de zon­dagse collecteopbrengsten in de maand november van de Oecumenische Stu­dentengemeente te Utrecht was bestemd voor JKZ.

 

In november 2006 heeft een deel van het bestuur in het kader van het jubileumjaar van JKZ op eigen kosten het KGVI centrum bezocht. Het was een gelukkig weerzien met de kinderen, de leraren, de huismoeders en -vaders en de directie van KGVI. We hebben met eigen ogen de resultaten kunnen zien van het harde werk dat er daar verricht wordt en dat mogelijk is gemaakt door uw giften aan JKZ.

 

Eind 2006 heeft JKZ een container met revalidatie-materiaal (zoals orthopedische schoenen, rollatoren en krukken), kleding, speelgoed en incontentiemateriaal, naar het KGVI centrum verstuurd. Dit gebeurde in samenwerking met de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare die een container naar Mutare (Zimbabwe) stuurde. JKZ mocht gebruik maken van deze container, waardoor JKZ geen kosten heeft gemaakt voor het versturen van de container. Dankzij giften van collega’s kon er nieuwe kleding en ondergoed worden gekocht en dit werd meegestuurd met de container. De Prins Florisschool in Zoetermeer heeft door een grote actie onder de leerlingen, kleding, schoolmateriaal, speelgoed en nog veel meer spullen ingezameld. Ook dit werd grotendeels in de container meegestuurd naar Zimbabwe.

 


Werving van vrijwilligers

 

Het tweede doel van de stichting is het werven van vrijwilligers voor de afdeling fysiotherapie, ergotherapie en logo­pedie in KGVI. JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrij­wil­ligers en organiseert hiervoor informatieavonden voor geïnteresseerden. In 2006 vetrokken er twee fysiotherapeuten en een ergotherapeut naar het KGVI cen­trum. Zij hebben therapie gegeven aan de kinderen. Daarnaast is er ook een vrijwilligerster als docent naar Zimbabwe gegaan. Zij heeft op de KGVI school les gegeven aan de onderbouw.

 

Het blijkt dat vrijwilligers in de dagelijkse praktijk veel bete­kenen voor het centrum omdat zij een zeer po­sitieve invloed hebben op de sfeer en op de motivatie van zowel de kinderen die een revalidatieprogramma vol­gen als van het vaste personeel.  


King George VI centrum

 

Het King George VI Rehabili­tation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe, biedt revalidatie, huis­ves­ting en vorming aan kinderen met een fysieke en/of audi­tieve functiebeperking. De kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar komen uit heel Zim­babwe. In het centrum wonen ongeveer 95 kinderen.

 

Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King George VI Memorial school, die in hetzelfde gebouw ge­ves­tigd is. Daar wordt zowel basis- als voortgezet onder­wijs aangeboden. Naast de 95 kinderen die in het centrum wonen, volgen nog ongeveer honderd kinderen uit de omgeving onderwijs op deze school.

 

Op de school krijgen de leer­lingen onderwijs dat is aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Aan de kinderen van het KGVI cen­trum en de leerlingen op school worden vijf aspecten van vorming en onderwijs geboden, met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien:

 

Basis- en voortgezet onderwijs voor cognitieve, sociale en morele ontwikkeling en weerbaarheid. Wanneer een leerling goede leercapaci­teiten heeft, wordt deze begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een vakopleiding of univer­siteit.

 

Creatieve vorming, met als doel het ontdekken en ont­wik­kelen van de talenten van ieder kind. Veel aan­dacht wordt daarom besteed aan zang en muziek, poëzie, schrijven en schilderen.

 

Zelfredzaamheid of ‘independent living’, waardoor kin­de­ren leren zichzelf te redden bij dagelijkse activi­teiten zoals hun eigen lichamelijke verzorging en huis­houdelijke taken.

 

Revalidatie, waardoor kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergothe­ra­pie en/of logopedie. Zonodig krijgen zij specifieke voor­zie­ningen zoals een rolstoel, een communicatie­hulpmiddel of speciaal bestek.

 

Werkervaring en stages, waardoor kinderen worden voor­bereid op hun toekomst. Om de grote stap van school naar een baan te maken kunnen kinde­ren stage lopen bij bedrijven of organisaties.

 

Elk van deze vijf aspecten speelt een belangrijke en unie­ke rol in de ontwikkeling van deze kinderen tot vol­waardige en zelfstandige volwassenen.

 

Naast aandacht voor de bovenstaande aspecten van vor­ming en onderwijs biedt het KGVI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat HIV/AIDS in Zimbabwe familiestructuren af­breekt. Want HIV/AIDS kent ook in Zimbabwe veel slachtoffers. Het merendeel van de kinderen komt uit ge­bro­ken gezinnen of heeft een of beide ouders verloren. Hierdoor lopen zij meer risico op verwaarlozing en mishandeling.

 

In het KGVI centrum wonen acht tot tien kinderen in een wooneenheid. In elke wooneenheid wonen zij samen met een verzorger, een huisvader of -moeder, zoals in een gezin. Zo wordt een veilige en ge­bor­gen situatie gecreëerd. De kinderen leren in de wooneenheden zo zelfstandig mogelijk te leven. Hiervoor leren zij zelf hun maal­tij­den klaar te maken, hun huizen schoon te houden, hun kleding te wassen en te strijken, groenten te verbouwen, boodschappen te doen en zorg te dragen voor het huis­houdgeld.

 

Het centrum heeft zeer enthousiaste medewerkers en organiseert veel voor de kinderen, zoals een kunst­festival, sportdagen, muziek-, dans- en toneel­activiteiten en gedichtenworkshops. Daarnaast is er ook aandacht voor kinderen die getrau­matiseerd zijn. Het KGVI centrum biedt deze kinderen een counseling programma, om ze te helpen met hun trauma om te gaan.

 


Activiteiten King George VI centrum 2006

 

In 2006 heeft de economische crisis zich in Zimbabwe voort­gezet. Prijzen blijven bijna dagelijks stijgen omdat de jaarlijkse inflatie meer dan 1700 procent is. Er is een werkloosheid van meer dan 75 procent. En slechts vijf procent van de werk­nemers in Zimbabwe verdient genoeg om een gezin van zes personen te onderhouden. In Zimbabwe namen in 2006 armoe­de en honger alleen maar toe, en hier waren specifiek ge­han­dicapte kinderen het slachtoffer van. Minder jongens en meisjes gingen naar school, en met na­me gehandicapte kinderen werden hierdoor getroffen. De be­strij­ding van HIV/AIDS werd beperkt door de ver­slechterende gezondheidszorg en de verminderde toe­gankelijkheid ervan.

 

Tijdens de bestuursreis zag het bestuur met eigen ogen voor welke uitdagingen het centrum iedere dag weer staat. De dagelijks stijgende kosten voor le­vens­onderhoud, het gebrek aan contant geld, het gebrek aan brandstof voor transport, en hoe­zeer je moet zoeken naar meel, brood, olie om mee te ko­ken, suiker, of welk ander artikel ook, het zijn dagelijkse gevechten voor het personeel van het centrum. Maar dankzij enorme inspanning, niet aflatende energie en doorzettingsvermogen van de staf van het KGVI centrum is het ook in 2006 gelukt om de kinderen in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

 

Het jaar begon met meer kinderen in het centrum dan ooit tevoren. Omdat steeds meer ouders door de slechte eco­no­mische tijden de bijdragen voor schoolgeld en kost­geld (de vergoeding voor kinderen om in het KGVI cen­trum te verblijven als ouders of verzorgers te ver bui­ten Bulawayo wonen) niet meer kunnen betalen, draagt het KGVI centrum hierin bij. Dit was in 2005 al zo, in 2006 is dit alleen nog maar toegenomen.

 

Het centrum ontvangt een groeiend aantal wees­kinderen (vooral als gevolg van HIV/AIDS) die ook onder­dak tijdens de vakanties nodig hebben. En omdat meer en meer kinderen in het centrum hun ouders verliezen, moe­ten zij tijdens vakanties worden opgevangen door an­dere familieleden, wat lang niet altijd liefdevol ge­beurt.

 

Kinderen van het personeel en kin­de­ren uit de buurt zonder handicap komen meer en meer naar de KGVI school, omdat andere scho­len te duur worden. Dit resulteert in een mooie mix van kinderen, waar de gehandicapte kinderen zich meer geaccepteerd voelen en de anderen meer bewust en zorgzaam worden.


Ondanks deze situatie organiseerde het KGVI centum toch nog leuke activiteiten. De spor­ters uit het centrum namen deel aan de jaarlijkse Dan­hiko gehandicapten­sportwedstrijd in Harare. Twin­tig kinderen uit het KGVI centrum namen deel aan volleybal- basketbal- en voetbal­wedstrijden en verschillende rol­stoel­races.

 

De schoolband Liyana heeft in 2006 meerdere prijzen gewonnen op nationale en internationale competities. De laatste overwinning had als resultaat een tour door Noord-Europa, waaronder Nederland, in augustus en oktober 2006 die als prijs was gewonnen. Voor de bandleden is de band niet alleen een therapie en een uitlaatklep maar ook een uitstekend bindmiddel binnen het centrum en een mogelijke toekomstige bron van inkomsten.

 

In december werd het schooljaar feestelijk afgesloten met een concert en een prijsuitreiking voor de beste leerlingen. Een groot deel van het bestuur van JKZ was tijdens deze feestelijkheden aanwezig als onderdeel van de lustrum bestuursreis.

 

Samengevat was het KGVI centrum in 2006 simpelweg druk met overleven. Toch zijn er, on­danks economisch barre tijden, mooie initiatieven ge­start en voortgezet. KGVI heeft het hoofd bo­ven water kunnen houden mede dankzij financiële on­dersteuning van de stichting JKZ, maar vooral dank­zij de veerkracht en het optimisme van de directie, het perso­neel en de kinderen.


Financieel verslag

 

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

In totaal heeft stichting JKZ in 2006 46.474,35 euro ontvangen. De opbrengsten in 2006 kwamen voornamelijk van particulieren, onze vaste donateurs door periodieke overschrijvingen, van onze vaste contractuele sponsor Pragmavision BV, en van scholen en bedrijven.

 

De totale overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2006 3,37 procent. Het percentage kosten is berekend over het totaal ontvangen bedragen. Deze kosten liggen onder de vijf procent zoals in de statuten van stichting JKZ is vastgelegd.

 

De kosten van stichting JKZ , 1.563,90 euro, bestonden uit:

 

Reiskosten, die gemaakt zijn door bestuursleden om vergaderingen bij te kunnen wonen, voorlichting te kunnen geven op scholen of presentaties in bedrijven

 

Algemene kosten, waaronder promotiekosten. Dit zijn de kosten die zijn gemaakt voor de aanschaf van vijf JKZ-vlaggen en geplastificeerde foto’s voor promotie. Bovendien vallen onder algemene kosten: de kosten voor de contributie en abonnement voor de postbus, de bank en onze website, postzegels en papier en drukwerk voor de nieuwsbrief en kerstkaart en bankkosten. Onder overige algemene kosten vallen onder andere verzendkosten voor jassen voor de Liyanaband.

 

In totaal is € 44.700,83 overgemaakt aan het KGVI centrum. Hiervan is € 33.328,00 vrij besteedbaar en € 11.372,83 projectgebonden.

 

 

Bestedingen KGVI centrum

 

Het KGVI centrum beslist over de besteding van het ontvangen geld van JKZ. In overleg met het KGVI centrum wordt er besloten welke specifieke projecten gesteund worden met geld van JKZ.

Het geld dat vrijbesteedbaar aan KGVI is gestort, is besteed aan de lopende kosten van het centrum, zoals salarissen van het personeel, kleding en onderhoud van de gebouwen en aan primaire levensbehoeften zoals eten, water en medicijnen. De bijdragen van JKZ aan lopende kosten over de 6 grootste kostenposten zijn in 2006 als volgt verdeeld:

32 % voor salarissen
16 % voor voeding en schoonmaakspullen
13 % aan onderhoud
7 % voor medische uigaven
5 % transport kosten
5 % voor lopende kosten aan projecten (bijvoorbeeld de schoolbus)

De belangrijkste kostenpost voor het KGVI centrum zijn de salarissen van het personeel. Dit betreft salaris­kos­ten voor huismoeders en -vaders, de kok, verpleeg­kun­­digen, therapeuten, administratief personeel, de di­rec­­tie en de conciërge.

 

Een andere grote post zijn de kosten voor voedsel en schoon­maakmiddelen. KGVI koopt voedsel om de kinderen hun dagelijks drie voed­zame maaltijden te geven. Door hun han­di­cap hebben zij vaak een minder goede weerstand. Schoonmaakspullen, zoals wasmiddel en zeep om het centrum schoon te houden vallen ook onder deze post.

 

Onderhoud is een grote uitgave omdat de gebou­wen van het KGVI centrum nu meer dan vijftig jaar oud zijn, en veel on­der­houd nodig hebben; deursloten, ramen, goten, daken, pla­fonds, verf en het repareren van schade aangericht door ter­mieten. Daarbij komen de hoge lood­gieterkosten voor alle reparaties van toiletten, bad­kamers en keukens. In 2006 werden alleen de hoognodige werkzaamheden uitgevoerd.

 

Transportkosten omvatten onder meer de reiskosten die som­mige kinderen moeten betalen om bij hun familie te ko­men, maar ook reiskosten van gezondheidswerkers die kinderen uit risicogroepen bezoeken tijdens de school­vakanties. Dit gaat om kinderen die gevaar lopen op mishandeling of die medische problemen hebben zoals door­ligplekken. Ook kunnen twintig scholieren de reis­kosten om elke dag naar school te komen niet betalen. Het KGVI centrum draagt bij in deze kos­ten. Ook bezoekt de gezondheidswerker sommige van deze kinderen, wat de transportkosten verhoogt.

 

In het verleden werden de medische uitgaven door pro­ject­fondsen vergoed. Inmiddels zijn deze beëindigd, waar­door ook dit jaar een deel van de JKZ donaties is uitge­ge­ven aan behandelkosten van sommige kinderen, waar­­onder röntgenfoto’s, medicijnen en verband.
Opname in een ziekenhuis is niet langer gratis. Jaarlijks komt een aantal kinderen van KGVI in het zieken­huis terecht vanwege onder meer botbreuken en infec­ties. Veel kinderen zijn door hun handicap extra vatbaar voor ziekten. Zo hebben sommigen een botaan­doening waardoor ze snel een arm of been breken. Kor­tom, geld is nodig om ziekenhuisbezoeken van de kinde­ren te bekostigen.

 

Bij het opleiden van personeel ligt de nadruk op het bijscholen en opleiden van de verschillende therapeuten die in het centrum werken. De complexe stoornissen en handicaps van de kinderen in het KGVI centrum maken het noodzakelijk dat therapeuten goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het revalidatie vakgebied. Door goed opgeleide therapeuten en bijscholing wordt de kwaliteit van leven van de kinderen binnen KGVI verhoogd.

 

Naast de noodzakelijke uitgaven voor de lopende kosten van het KGVI centrum, ging een deel van het geld naar wat kleine projecten die JKZ in 2006 steunde:

 

Renovatie van de bibliotheek, die door een storm veel schade had opgelopen

 

Aanschaf van nieuw therapiemateriaal

 

Aanschaf van nieuwe kleding en ondergoed, dat met de container naar Zimbabwe is opgestuurd

 

Aankoop van een nieuwe harde schijf voor de computer

 

Aanschaf van nieuwe boeken voor de school  

 

Alle fondsen, buiten het geld voor specifieke projecten, zijn gebruikt om het centrum draai­en­de te houden. In de meeste landen zou een centrum als KG­VI door de regering worden betaald. In 2006 zorgde JKZ er mede voor dat het KGVI centrum open bleef en zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bood aan bijna 200 kinderen met een fysieke of auditieve handicap.

 


Balans 2006

 

       
  Debet   Credit
       
Eigen vermogen/kapitaal      
Kapitaal     € 363,04
Reserves     € 8.401,12
Eigen vermogen/kapitaal totaal     € 8.764,16
       
       
Rabobank      
Rabobankrekening € 8.973,78    
Rabobank totaal € 8.973,78    
       
Nog over te maken 2006     € 209,62
       
       
TOTAAL € 8.973,78   € 8.973,78
       
       

 


Staat van baten en lasten 2006

 

         
  Debet   Credit  
         
Bijdragen        
Ontvangen donaties     € 39.740,25  
Donaties via structurele machtigingen     € 2.902,00  
Donatie van contractuele sponsor     € 1.500,00  
Prins Florisschool project     € 902,10  
Actie kleding/ondergoed container     € 545,00  
Mont Blanc-beklimming     € 885,00  
Bijdragen totaal     € 46.474,35  
         
Personeelskosten        
Reiskostenvergoedingen € 26,90      
Personeelskosten totaal € 26,90      
         
Algemene kosten        
Promotiekosten € 618,53      
Contributies & abonnement € 320,70      
Drukwerk & papier € 233,59      
Postzegels € 58,31      
Bankkosten € 226,09      
Overige algemene kosten € 79,78      
Algemene kosten totaal € 1.537,00      
         
Storting aan KGVI        
Storting aan KGVI vrij besteedbaar € 33.328,00      
Storting aan KGVI projectgebonden € 11.372,83      
Storting aan KGVI totaal € 44.700,83      
         
Nog over te maken 2006 € 209,62      

 

 

top van de pagina

Ga naar navigatie