Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2005

 

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

Jaarverslag 2005

 

Inleiding

Het vierde bestaansjaar van de stichting Jabulani Kids Zim­­bab­we (JKZ) was financieel een verdienstig jaar dank­zij al­le giften van donateurs. Dit geld was hard nodig van­we­ge de vreselijk moeilijke situatie in Zim­babwe waar­mee het King George VI (KGVI) centrum direct te ma­ken had. Het gevaar dreigde dat kinderen naar huis ge­stuurd moesten worden, personeel niet kon worden uit­be­taald en er te weinig voedsel in het centrum was. Geluk­kig heeft het centrum dit, mede dankzij de steun van JKZ, vooralsnog weten te voorkomen.

In de primaire levensbehoeftes van mensen kan niet meer vanzelfsprekend worden voorzien vanwege de eco­­no­mische crisis waarin Zimbab­we zich bevindt. Daar­­om kwam de steun aan het KGVI centrum in 2005 voor­­namelijk neer op het bijdragen aan basale zaken zo­als voedzame maaltijden voor de kinderen, noodza­ke­lijke medicijnen en de salarissen van onder andere de huis­ouders, therapeuten en verpleegkundigen.

Mede dankzij de steun van alle donateurs aan JKZ is het ge­lukt om het centrum in 2005 op volle capaciteit draaien­­de te houden en zelfs te verbeteren. Dankzij de dona­teurs is het zelfs gelukt om het voort­bestaan van het KGVI centrum voor 2006 vrijwel zeker te maken. Een bui­tengewoon succesvol jaar dus voor JKZ. Het bestuur van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe wil iedereen be­dan­ken die ons het afgelopen jaar heeft onder­steund en daarmee vertrouwen heeft ge­had in onze stichting.

In dit jaarverslag kunt u in het eerste deel lezen welke ac­tivi­teiten er zijn geweest, zowel in Nederland als in Zim­­babwe. In het tweede deel van het jaarverslag wordt een financiële verantwoording gegeven.

 

DEEL I Activiteiten 2005

 

1. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

 

1.1 Wat doet de stichting JKZ?

De stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat sinds novem­ber 2001 en haar doelstelling is het werven van fondsen en vrijwilligers voor het King George VI Rehabili­tation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe. Dit cen­trum voor kinderen met fysieke en/of auditieve beper­kingen is een non-gouvernemen­tele orga­nisatie. Het centrum krijgt, behalve een kleine tegemoetkoming in de salariskosten, geen overheids­steun en is daarom afhankelijk van giften.

Om het King George VI centrum te steunen organiseert het bestuur van JKZ activiteiten om fondsen en vrijwil­ligers te werven. JKZ ontvangt giften van particulieren, be­drij­ven, scholen, kerken en ontwikkelingsfondsen.

In 2005 bestond het bestuur van JKZ uit zeven personen, die allen op de een of andere manier betrok­ken zijn geraakt bij het KGVI centrum.

 

1.2 JKZ in 2005

Het afgelopen jaar was sinds de oprichting het meest suc­ces­volle jaar van JKZ. Nog niet eerder ontving JKZ een dergelijk groot bedrag aan giften.

De financiële groei van JKZ komt op een goed moment aangezien de situatie in Zimbabwe schrijnend is en nog steeds verslechtert. Door een extreem instabiele eco­nomie en dito politieke situatie, bestaan er steeds groter wor­dende tekorten aan basisvoorzieningen zoals voedsel en me­dicijnen. De steun van JKZ aan het KGVI cen­trum is daarom essentieel voor het voortbestaan ervan.

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2005, vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door enthou­siaste en betrokken vrijwilligers in Nederland:

 • Werving van nieuwe donateurs door verspreiding van de JKZ-folder en de JKZ-nieuwsbrieven, door mond-op-mond ‘reclame’ en via de website www.jabulanikids.nl.
 • Vrienden, collega’s en familie die acties hebben op­ge­zet voor de stichting JKZ, bijvoorbeeld jarigen en pas ge­huw­den die in plaats van cadeaus een gift voor JKZ vroegen; Nel van Oudenallen en Ger­da van der Stok maakten boterlammetjes met Pasen, waarvan de opbrengst bestemd was voor de school­bus actie. En Matt van Wezel maakte zijn dap­pere fietstocht rondom de wereld af, waar hij ruim een jaar voor onderweg is geweest. Met geld van spon­sors voor de fietstocht steunde hij JKZ.
 • Dankzij de vijf door JKZ georganiseerde en goed be­zochte informatieavonden waren er in 2005 maar liefst vijf Nederlandse vrijwilligers die in Zimbabwe voor minimaal drie maanden in het KGVI centrum werkten. Deze groep vrijwilligers bestond uit een fysio­therapeut en een sporttherapeut die beiden na 2004 nog tot en met mei 2005 actief waren in het KGVI centrum, en twee net afgestudeerde fysio­therapeuten en een ervaren ergotherapeut die vanaf september 2005 in het KGVI centrum werkten.
 • Er zijn twee nieuwsbrieven verspreid onder alle do­na­teurs en belangstellenden in het voorjaar en najaar van 2005, zo mogelijk per e-mail en anders via de post om hen te informeren over de activiteiten van de stich­ting JKZ en het King George VI centrum;
 • De ‘spaarpot’ uit 2004 voor een nieuwe schoolbus, is verder doorgegroeid en in 2005 heeft de stichting €15.000,- kunnen overmaken naar het KGVI cen­trum voor de aanschaf van een schoolbus.
 • De stichting Jabulani Kids Zimbabwe droeg met foto’s bij aan de fototentoonstelling over Kinder­rechten, ge­orga­niseerd door het COS Utrecht (Cen­trum voor Ont­wikkelingssamenwerking). Tot en met maart 2005 was deze tentoonstelling te zien in het stad­huis van Utrecht en van De Bilt. In totaal brach­ten 35 school­groepen een bezoek aan de tentoon­stel­ling, sa­men waren dat ongeveer 900 kinderen.
 • Op verzoek van een aantal donateurs organiseerde JKZ op 7 juli 2005 een donateursborrel in Café De Beurs op de Neude in Utrecht; dit om het bestuur beter te leren kennen en om op een informele manier over de activiteiten van de stichting te praten.
 • In 2005 continueerde Pragmavision zich als vaste hoofdsponsor van JKZ. Dit bureau voor training en organisatieontwikkeling heeft in 2005 de intentie voor een lange-termijn samenwerking uitgesproken.
 • De belangrijkste financiële actie van 2005 was de nood­actie in het najaar om te voorkomen dat het KGVI centrum per 1 januari 2006 nog maar aan de helft van de kinderen onderdak zou kunnen bieden.
 • Mytylschool De Ruimte in Bergen steunde vanaf sep­tember de stichting Jabulani Kids Zimbabwe. Dit pro­ject werd officieel gestart door het oplaten van hon­derden ballonnen in de hoop dat één van deze bal­lonnen zal aankomen in Zimbabwe! De kinderen heb­ben in de loop van het jaar op allerlei manieren geld ingezameld voor de kinderen van het KGVI cen­trum. Het project is in juni 2006 af­gerond met een sponsorloop.
 • Op initiatief van Grace Bolle-Duval werd op 10 no­vem­ber een actieavond op het Kalsbeek college in Woer­den gehouden voor de stichting JKZ. Er waren op­tredens van jongeren die zongen, gitaar of piano speel­den. De opbrengst van de actieavond was be­stemd voor de stichting.
 • In de maand november was de opbrengst van de zon­dagse collegeopbrengsten van de Oecumenische Stu­dentengemeente te Utrecht bestemd voor stich­ting JKZ. De collecte heeft meer dan duizend euro op­gebracht voor de noodactie.
 • In 2005 heeft de penningmeester van JKZ, Hilda van der Stok, het KGVI centrum persoonlijk bezocht en hier­van verslag gedaan aan het bestuur.

 

1.3 Vrijwilligers

Een van de doelen van de stichting is om vrijwilligers te wer­ven voor de afdeling fysiotherapie, ergotherapie en logo­pedie in KGVI. Mede dankzij deze vrijwilligers krij­gen de kinderen meer mogelijkheden op een betere toe­komst.

Stichting JKZ bemiddelt in het uitzenden van vrij­wil­ligers en organiseert hiervoor informatieavonden voor geïnteresseerden. In 2005 vetrokken er drie enthousiaste therapeuten naar het KGVI cen­trum. Dit waren Nelleke Roelse (ergo­the­ra­peut), Astrid Kokkeler en Sara Bolle (fysiothera­peuten). Ook in het voorjaar van 2005 waren er twee Nederlandse vrijwilligers werkzaam in het centrum Mir­jam Sleumer (sporttherapeut) en Sandy van Beuzekom (fysio­therapeut).

Het blijkt dat vrijwilligers in de dagelijkse praktijk veel bete­kenen voor het centrum omdat zij een zeer po­sitieve invloed hebben op de sfeer en op de motivatie van zowel de kinderen die een revalidatieprogramma vol­gen als van het vaste personeel.

 

 

2. Het King George VI centrum

 

2.1 Wat doet het King George VI centrum?

 

Het King George VI centrum biedt revalidatie, huis­ves­ting en vorming aan kinderen met een fysieke en/of audi­tieve functiebeperking. De kinderen komen uit heel Zim­babwe en zijn in de leeftijd van drie tot achttien jaar. In het centrum wonen ongeveer 95 kinderen.

Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King Geo­rge VI Memorial school, die in hetzelfde gebouw ge­ves­tigd is. Daar wordt zowel primair als voortgezet onder­wijs aangeboden. Op de school krijgen 180 leer­lingen onderwijs, dat is aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Aan de kinderen van het KGVI cen­trum en de leerlingen op school worden vijf aspecten van vorming en onderwijs geboden, met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien:

 • Primair en voortgezet onderwijs, met als doel opti­ma­­le cognitieve, sociale en morele ontwikkeling en weer­­­baarheid. Indien een leerling goede leercapaci­teiten heeft, wordt deze begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een vakopleiding of univer­siteit.
 • Creatieve vorming, met als doel het ontdekken en ont­wik­kelen van de talenten van ieder kind. Veel aan­dacht wordt daarom besteed aan zang en muziek, poëzie, schrijven en schilderen.
 • Zelfredzaamheid of ‘independent living’, waardoor kin­de­ren leren zichzelf te redden bij dagelijkse activi­teiten zoals hun eigen lichamelijke verzorging en huis­houdelijke taken.
 • Revalidatie, waardoor kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergothe­ra­pie en/of logopedie. Zonodig krijgen zij specifieke voor­zie­ningen zoals een rolstoel, een communicatie­hulpmiddel of speciaal bestek.
 • Werkervaring en stages, waardoor kinderen worden voor­bereid op hun toekomst. Om de grote stap van school naar een baan te maken kunnen kinde­ren stage lopen bij bedrijven of organisaties.

Elk van deze vijf aspecten speelt een belangrijke en unie­ke rol in de ontwikkeling van deze kinderen tot vol­waardige en zelfstandige volwassenen.

Naast aandacht voor de bovenstaande aspecten van vor­ming en onderwijs biedt het KGVI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar van­­wege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat de hiv/aids-epidemie in Zimbabwe familiestructuren af­breekt. Het merendeel van de kinderen komt uit ge­bro­ken gezinnen of heeft een of beide ouders verloren, waar­door zij meer risico lopen op verwaarlozing en mishandeling. Hiv/aids kent ook in Zimbabwe veel slacht­­offers. Het centrum heeft een wacht­lijst en zou meer kinderen kunnen helpen indien er meer geld zou zijn.

In het KGVI centrum wonen acht tot tien kinderen per woon­eenheid samen met een verzorger, een huisvader of -moeder, zoals in een gezin. Zo wordt een veilig en ge­bor­gen situatie gecreëerd. Voor kinderen die getrau­matiseerd zijn door hun verleden heeft het KGVI cen­trum een counseling programma, dat kinderen helpt hun verleden te verwerken.

De kinderen leren in de wooneenheden zelf hun maal­tij­den klaar te maken, hun huizen schoon te houden en hun kleding te wassen en strijken. Ook leren ze groenten en maïs te verbouwen. Ze gebruiken de oogst voor ei­gen gebruik of de verkoop. De kinderen leren even­eens om boodschappen te doen en dragen zorg voor het huis­houdgeld dat ze wekelijks ontvangen van het cen­trum.

Het centrum heeft zeer enthousiaste medewerkers. Er wordt veel voor de kinderen georganiseerd zoals een kunst­festival, sportdagen, muziek-, dans- en toneel­activiteiten en gedichtenworkshops.

In 2005 was er een tekort aan voedsel en te weinig geld om het personeel voldoende te beta­len. Het centrum heeft behoefte aan een professionele fysio­therapeut. De ge­­bouwen uit de jaren vijftig vergen steeds meer onderhoud.

 

2.2 Het KGVI centrum in 2005

De directeur van het KGVI centrum schrijft in de­cem­ber 2005 dat ze vermoedt dat de kinderen in haar cen­trum misschien wel de best gevoede kinderen van het land zijn. Maar de dagelijks stijgende kosten voor le­vens­onderhoud, het gebrek aan contant geld, de moei­lijk­heid om brandstof te vinden voor transport, en hoe­zeer je moet zoeken naar meel, of brood, olie om mee te ko­ken, suiker, of welk artikel je ook maar hoopt tegen te ko­men, het zijn dagelijkse gevechten voor het personeel van het centrum. Schoonmaakmiddelen stijgen enorm in prijs en dit zijn geen luxe producten, op waspoeder en toilet­reiniger kan niet bezuinigd worden. Deze stijgende kos­ten betekenden in 2005 een verdubbeling van de kosten in drie maanden tijd.

De grote problemen betekenden ook dat het personeel ge­de­motiveerd raakte. Voor vrijwel elk bedrijf en organi­sa­tie in het land is het moeilijk om het personeel vol­doen­de te betalen om de inflatie bij te houden. Het per­so­neel kon voor een maandsalaris iets meer dan drie liter olie kopen om te koken. En slechts vijf procent van de werk­nemers in Zimbabwe verdient genoeg om een gezin van zes personen te onderhouden.

Het jaar begon met meer kinderen in het centrum dan ooit tevoren. Omdat steeds meer ouders door de slechte eco­no­mische tijden de bijdragen voor schoolgeld en kost­geld (de vergoeding voor kinderen om in het KGVI cen­trum te verblijven als ouders of verzorgers te ver bui­ten Bulawayo wonen) niet meer kunnen betalen, draagt het KGVI centrum hierin bij.

Het centrum ontvangt een groeiend aantal wees­kinderen (vooral als gevolg van hiv/aids) die ook onder­dak tijdens de vakanties nodig hebben. En omdat meer en meer kinderen in het centrum hun ouders verliezen, moe­ten zij tijdens vakanties worden opgevangen door an­dere familieleden, wat lang niet altijd liefdevol ge­beurt. Zoals een van de kinderen zei: ‘if your parents go, you’re in trouble’.

Een nieuwe ontwikkeling is de integratie die plaatsvond in het KGVI centrum. Kinderen van het personeel en kin­de­ren uit de buurt zonder handicap komen meer en meer op het centrum en in de school, omdat andere scho­len te duur worden. Dit resulteert in een mooie mix van kinderen, waarbij de gehandicapte kinderen zich meer geaccepteerd voelen en de anderen meer bewust en zorgzaam worden.
Leuke dingen waren er ook: de spor­ters uit het centrum namen deel aan de jaarlijkse Dan­hiko gehandicapten­sportwedstrijd in Harare. Twin­tig kinderen uit KGVI namen deel aan volleybal- basketbal- en voetbal­wedstrijden en verschillende rol­stoel­races.

Aan het begin van het jaar werd een nieuwe schoolband ge­vormd, die in de loop van 2005 bekend is geworden in Bula­wayo. Na concerten op scholen en in hotels, nam de band deel aan het Intwasa arts festival in Bulawayo.

Een vrijwilligster uit Australië organiseerde een kook­wedstrijd, om met de schaarse ingrediënten de lekkerste re­cep­ten klaar te maken, wat een nieuw kookboek op­leverde.

In december werd het schooljaar feestelijk afgesloten met een prijs concert voor de beste leerlingen.

Samengevat zijn er in het KGVI centrum in 2005, on­danks economisch barre tijden, mooie initiatieven ge­start en voortgezet. Het KGVI centrum heeft het hoofd bo­ven water kunnen houden mede dankzij financiële on­dersteuning van de stichting JKZ, maar ook dank­zij de veerkracht en het optimisme van de directie, het perso­neel en de kinderen.

 

2.3 Zimbabwe in 2005

In 2005 heeft de economische crisis zich in Zimbabwe voort­gezet. Prijzen blijven bijna dagelijks stijgen omdat de jaarlijkse inflatie meer dan 1000 procent is. Het KG­VI centrum ondervindt hiervan de directe gevolgen in de dalende waarde van de salarissen voor het personeel en de stijgende prijzen van voedsel. De werkloosheid van meer dan 75 procent in Zimbabwe betekent ook dat de schoolverlaters van het centrum een zeer onzekere toe­komst hebben.

In Zimbabwe namen in 2005 armoe­de en honger alleen maar toe, en hier waren specifiek ge­han­dicapte kinderen het slachtoffer van. Minder jongens en meisjes gingen naar school, en weer werden met na­me gehandicapte kinderen hierdoor getroffen. De be­strij­ding van ondermeer hiv/aids werd beperkt door de ver­slechterende gezondheidszorg en de verminderde toe­gankelijkheid ervan.

 


3. Bestedingen

 

Het KGVI centrum beslist meestal zelf waaraan het geld dat het van de stich­ting JKZ ontvangt besteed wordt. Naast de aan­schaf van de schoolbus, en het geld nodig om alle kinde­ren op school te houden, werden de donaties als volgt be­steed. Een groot deel van het geld is naar salarissen van het personeel gegaan, gezien de aanhoudende eco­no­mische crisis en de torenhoge inflatie in Zimbabwe. Ver­der vergden de primaire levensbehoeften, zoals voe­dsel en kleding, maar ook het onderhoud van de gebou­wen veel geld.

 

3.1 Schoolbus

Het jaar 2005 was het jaar van de nieuwe schoolbus en van de noodactie. In oktober is de nieuwe schoolbus daad­werkelijk gekocht! Er moeten nog veiligheids­maat­regelen genomen worden, zoals het aanbrengen van vol­doen­de veiligheidsgordels. Dan is de langverwachte school­bus klaar om de kinderen van het KGVI centrum te ver­voeren. De bus rijdt op diesel, dit in verband met de schaarste aan benzine in Zimbabwe.

Voor de 90 kinderen die iedere dag gewoon naar school ko­men (en niet in het centrum zelf wonen) wordt het steeds moeilijker om te reizen van­wege het gebrek aan benzine. De nieuwe schoolbus kan daarin enige verlichting brengen.

 

3.2 Noodactie

Tijdens het bezoek van het bestuurslid Hilda van der Stok aan het KGVI centrum, schreef zij over het gebrek aan voedsel en de enorm stijgende kosten door de inflatie. Het gevolg hiervan zou betekenen dat in 2006 misschien de helft van de kinderen (die tijdens de schooltrimesters in het centrum wonen) weggestuurd zou moeten worden.

 

Het bestuur van JKZ reageerde snel op dit bericht en luidde de noodklok in september. Alle donateurs en belangstellenden werden op de hoogte gebracht van de humanitaire crisis in Zimbabwe en de vreselijke consequenties voor de kinderen van het KGVI centrum. Het doel om vóór 31 december 17 duizend euro extra over te maken aan KGVI zodat alle kinderen ook in 2006 naar school konden blijven komen is ruimschoots gehaald!

 

3.3 Lopende kosten

De bijdragen van JKZ aan lopende kosten zijn in 2005 als volgt verdeeld:

55 % voor salarissen
16 % voor voedsel en schoonmaakspullen
7 % aan onderhoud
7 % voor transport
6 % voor water
3 % aan telefoon- en internetkosten
2 % kantooruitgaven, -artikelen en computeronderhoud
1 % elektriciteit
1 % therapie uitgaven
1 % medische uitgaven (een deel van de medische uitga­ven worden momenteel betaald door een speciaal project).
1 % personeelstraining

De belangrijkste kostenpost voor het KGVI centrum zijn de salarissen van het personeel. Dit betreft salaris­kos­ten voor huismoeders en -vaders, de kok, verpleeg­kun­­digen, therapeuten, administratief personeel, de di­rec­­tie en de conciërge.

Een andere grote post zijn de kosten voor voedsel en schoon­maakmiddelen. Hieronder valt alle voedsel dat voor de kinderen wordt gekocht om hen dagelijks drie voed­zame maaltijden te geven. Ook schoonmaakspullen, zoals wasmiddel en wc reinigers, om het centrum schoon te houden vallen onder deze post. Een schoon cen­trum is essentieel voor deze kinderen, die door hun han­di­cap vaak een minder goede weerstand hebben.

Onderhoud is een andere grote uitgave. De vele gebou­wen zijn nu meer dan vijftig jaar oud en hebben veel on­der­houd nodig; deursloten, ramen, goten, daken, pla­fonds, verf en het repareren van schade aangericht door ter­mieten vallen onder deze post. Daarbij komen de hoge lood­gieterkosten voor alle reparaties van toiletten, bad­kamers en keukens.

Transportkosten omvatten onder meer de reiskosten die som­mige kinderen moeten betalen om bij hun familie te ko­men, maar ook reiskosten van gezondheidswerkers die kinderen uit risicogroepen bezoeken tijdens de school­vakanties. Dit gaat om kinderen die gevaar lopen op mishandeling of medische problemen hebben zoals door­ligplekken. Ook zijn er twintig scholieren die de reis­kosten om elke dag naar school te komen niet kun­nen betalen. Het KGVI centrum draagt bij aan deze kos­ten. Ook bezoekt de gezondheidswerker sommige van deze kinderen, wat de transportkosten verhoogt.

In het verleden werden de medische uitgaven door pro­ject­fondsen vergoed. Inmiddels zijn deze beëindigd, waar­door dit jaar een deel van de JKZ donaties is uitge­ge­ven aan behandelkosten van sommige kinderen. Waar­­onder röntgenfoto’s, medicijnen en verband.
Opname in een ziekenhuis is niet langer gratis. Jaarlijks komt een aantal kinderen van het KGVI centrum in het zieken­huis terecht vanwege onder meer botbreuken en infec­ties. Veel kinderen zijn door hun handicap extra vatbaar voor ziekten. Sommigen hebben een botaan­doening waardoor ze snel een arm of been breken. Kor­tom, geld is nodig om ziekenhuisbezoeken van de kinde­ren te bekostigen.

Het opleiden van personeel is een andere belangrijke kos­ten­post. De bedoeling is om dit verder uit te breiden in 2006. Workshops over leiderschap en samenwerking zijn populair en werken goed.

Graag zou de stichting JKZ melding maken van nog allerlei an­dere projecten die KGVI in 2005 heeft gedaan, maar het afgelopen jaar was het KGVI centrum simpelweg te druk met overleven. Vanwege de financiële situatie is al be­sloten geen nieuwe kinderen meer aan te nemen, on­danks de wachtlijst.

Alle fondsen, buiten de schoolbus en de noodactie om, zijn gebruikt om het centrum draai­en­de te houden, waaronder bovenstaande onkosten­posten vallen. In de meeste landen zou een centrum als KG­VI door de regering worden betaald. JKZ draagt bij aan het draaiend houden van het centrum en het bieden van zoveel ontwikkelingskansen aan bijna 200 kinderen met een fysieke of auditieve handicap.

 


4. Plannen voor de toekomst

 

Na dit beste jaar in de geschiedenis van JKZ gaat het be­stuur met veel enthousiasme en vertrouwen verder in 2006. Het komende jaar staat in het teken van ons eerste lustrum en het uitbreiden van de activiteiten en mid­delen om het KGVI centrum financieel te ondersteunen en het werven van vrijwilligers.

Hoofddoelstelling is en blijft het werven van fondsen om het KGVI centrum te ondersteunen in haar activiteiten ten behoeve van kinderen met een handicap in Zim­babwe. Daartoe zullen wij doorgaan met het leggen van contacten met particulieren, bedrijven en instel­lin­gen die JKZ en daarmee de kinderen van KGVI willen steunen.

Een mogelijkheid is dat studenten hun afstu­deer­on­der­zoek of stage in het centrum doen. KGVI is een boeiende plek voor studenten die de we­reld eens vanuit een ander perspectief en voor hen ande­re cultuur willen bekijken. JKZ wil hierbij graag een faci­li­terende rol spelen en heeft hiertoe inmiddels contact ge­legd met onderwijsinstituten en studenten.

Ook voor professionals met werkervaring is KGVI een leerzame werkplek. Het gaat hier met name om vrijwilligers met een achtergrond in de fysiotherapie, ergo­therapie, logopedie, maatschappelijk werk en soort­ge­lijke opleidingen. Vrijwilligers kunnen tegen vergoe­ding van kost en in­wo­ning een belangrijke bijdrage leveren aan de vijf as­pec­ten van onderwijs en vorming die het KGVI cen­trum haar kinderen biedt. Zij leveren een bijdrage aan het werk dat gedaan moet worden en kunnen een be­lang­rijke rol spelen door middel van kennisoverdracht, door de expertise die zij hebben.

 

Verder wil de stichting JKZ het KGVI centrum steunen met:

 • Voorzien in financiële ondersteuning van het KGVI cen­trum voor de primaire levensbehoeften van de kin­de­ren, voor schoolgeld, medische kosten en sala­ris­kosten.
 • In het kader van het School Leavers’ Support project van het KGVI centrum een ondernemingsplan schrij­ven voor de start van een kleine onderneming zo­als een internetcafé of een naaiatelier voor school­uniformen. Het doel is het creëren van werk­gele­gen­heid voor schoolverlaters van de KGVI school.
 • Verzorgen van ononderbroken opvang voor gehan­di­capte kinderen die vaak door hiv/aids wees zijn en in vakantieperiodes niet naar huis kunnen.
 • Bieden van counseling aan kinderen die door bepaalde erva­ringen getraumatiseerd zijn.
 • Kinderen de mogelijkheden aanreiken zich zo vol­le­dig mogelijk te ontplooien. Door naast onderwijs ook de creatieve ontwikkeling van kinderen te stimu­le­ren zodat zoveel mogelijk talent ontdekt én benut wordt. Hier­voor zijn muziekinstrumenten, verf, klei, papier, com­puters en multimedia-apparatuur wenselijk, maar ook (gast-)docenten die kinderen hierin kunnen ondersteunen.
 • Het is voor deze kinderen van levensbelang dat zij ge­traind worden in zelfredzaamheid door middel van de ‘Independent Living’-strategie.
 • Voortzetten van het werven en informeren van po­ten­tiële vrijwilligers in de vorm van informatie­avonden die georganiseerd worden door enkele bestuursleden van JKZ in Utrecht.
 • Familie, vrienden en collega’s blijven aanmoedigen om acties voor stichting JKZ op touw te zetten.
 • Benaderen van bedrijven om sponsor te worden van stich­ting JKZ.

 

De situatie in Zimbabwe lijkt nog niet te gaan verbeteren. Het bestuur hoopt daarom van harte dat u ook in 2006 wilt blijven bijdragen aan de kosten om het KGVI centrum open te houden en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van de kwetsbare maar talent­volle kinderen van het centrum.

Het KGVI centrum heeft behoefte aan kinderrolstoelen om de mobiliteit van de kinderen te vergroten. In de woon­eenheden zijn steunen in de toilet- en badruimten no­dig evenals aangepast bestek.

 • Het KGVI centrum heeft als eerste doel de kinderen da­­gelijks te kunnen voorzien van voeding en medische zorg.
 • Financiële onafhankelijkheid is voor veel jongeren erg belangrijk om een volwaardige plek in de maat­schap­pij te kunnen verwerven. Daarom wil het KGVI centrum zijn jongeren stimuleren en bege­lei­den bij het opdoen van passende werkervaring door voor hen stageplaatsen te realiseren.
 • Het KGVI centrum wil het aantal ‘Independent Living’-wooneenheden uitbreiden zodat meer kinde­ren met een handicap in KGVI terecht kunnen. Een woon­eenheid bestaat uit diverse slaapkamers, een keu­ken, sanitaire ruimten en een huis-(werk) kamer.
 • Er zijn medicijnen nodig die erg duur en moeilijk te ver­krijgen zijn in Zimbabwe op dit moment. Ook blijft het moeilijk goed en gekwalificeerd personeel te krij­gen en te houden omdat veel hoogopgeleide men­sen naar het buitenland vertrekken om te werken.

 

 

 

DEEL II Financiële verantwoording 2005

 

1. Financieel verslag 2005

 

De opbrengsten in 2005 kwamen voornamelijk uit een­ma­lige donaties en periodieke overschrijvingen van onze vas­­te donateurs. Ook is veel geld opgehaald door initi­atie­ven van vrienden, collega’s en familie van de be­stuurs­leden van stichting JKZ en de actie Noodklok.

In totaal heeft stichting JKZ € 44.986,06 ontvangen. De to­ta­le overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2005 slechts 2 procent. Deze kosten liggen ver onder de 5 procentnorm zoals in de statuten van stichting JKZ vastgelegd.

De kosten van JKZ in 2005 bestonden uit:

 • Bestuurskosten, in de vorm van reiskosten van enke­le bestuursleden om deel te nemen aan bestuurs­ver­ga­deringen of om voorlichting over JKZ te geven o.a. op scholen.
 • Algemene kosten waaronder telefoon- en faxkosten, con­tri­butie en abonnement voor de postbus en bank, kan­toor­artikelen, drukwerk en papier, postzegels en bank­kosten. De bankkosten vielen dit jaar relatief hoog uit vanwege €200,00 aan audit­accountantskosten die het KGVI centrum zelf heeft moeten uitgeven in 2005. Deze zijn bij de bank­kosten van JKZ opgeteld.

In totaal is er 56.500,68 overgemaakt aan het KGVI cen­trum. Hiervan was € 19.500,00 vrijbesteedbaar en      € 37.000,68 projectgebonden. De Actie Noodklok heeft € 16.620,80 opgebracht. Hierdoor hoefden aan het eind van 2005 geen kinderen het centrum te verlaten.

Het andere project dat in 2005 is afgerond is dat van de nieuwe schoolbus. In 2004 was er al een begin gemaakt met het inzamelen van geld voor een nieuwe schoolbus, toen al was er ruim € 8000,00 opgehaald. Dit bedrag is in 2005 verder aan­gevuld met giften van donateurs, € 550,00, en de fietstocht van Matt van Wezel, € 925,00. Dit is uiteindelijk aangevuld met algemene donaties tot een bedrag van € 10.000,00 dat in 2005 is overgemaakt voor de school­bus.

De penningmeester van stichting JKZ kon tijdens haar bezoek in 2005 samen met de directeur van het KGVI cen­trum de koopcontracten van de nieuwe schoolbus onder­tekenen. De schoolbus is geïmporteerd uit Zuid-Afrika.

In de balans 2005 staat een tekort van 12.429,43. In 2005 is meer geld overgemaakt dan dat er donaties ontvangen zijn omdat een bedrag uit 2004 pas begin 2005 is overgemaakt.

 


2. Balans 2005

                                                                                  

  Debet Credit
Eigen vermogen/kapitaal    
Kapitaal   € 363,04
Reserves   € 20.830,55
Eigen vermogen/
Kapitaal totaal
  € 21.193,59
     
Rabobank    
Rabobankrekening € 8.764,16  
Rabobank totaal € 8.764,16  
     
Tekort 2005 € 12.429,43  
TOTAAL € 21.193,59 € 21.193,59

 

3. Staat van baten en lasten over 2005

  Debet Credit
Bijdragen    
Ontvangen donaties   € 22.993,26
Structurele machtigingen   € 3.897,00
Schoolbusproject   € 550,00
Fietstocht Matt van Wezel   € 925,00
Actie Noodklok   € 16.620,80
Bijdragen totaal   € 44.986,06
     
Personeelskosten    
Reiskostenvergoedingen € 22,00  
Personeelskosten totaal € 22,00  
Algemene kosten    
Telefoon- en faxkosten € 7,70  
Contributies & abonnement € 137,72  
Kantoorartikelen € 170,11  
Drukwerk en papier € 38,61  
Postzegels € 39,00  
Bankkosten € 487,57  
Overige algemene kosten € 12,10  
Algemene kosten totaal € 892,81  
Storting aan KGVI    
Vrijbesteedbaar € 19.500,00  
Projectgebonden € 37.000,68  
Storting aan KGVI totaal € 56.500,68  
Nog over te maken 2006   € 12.429,43
TOTAAL € 57.415,49 € 57.415,49

 

top van de pagina

Ga naar navigatie